cemin nejlevnější spolehlivá třídička a počítačka mincí
ÚVODNapište nám

Třídička a počítačka na šest druhů mincí, možnost připojení k PC, levná, rychlá snadno ovladatelná. Možnost nastavení na různé měny.

  Made in Czech Republic

 

I. Provozní údaje, bezpečnostní upozornění:
tříděné mince: 1, 2, 5, 10, 20,- Kč
max. třídící rychlost: 1100 mincí / min
max. celkový součet: 16 000 000,- Kč 
(poté doporučujeme displej vynulovat)
 max. dílčí součet: 1 000 000 ks jednoho druhu mince
(před dosažením je nutné displej vynulovat) 

U= 230 V, I= 1,5 A


Zadní kryt lze odnímat pouze při vypojení přístroje ze zásuvky!

 

II. Popis a obsluha přístroje:
- před uvedením do provozu je nutné mít přístroj ve vodorovné poloze!


 1. hlavní vypínač - po zapnutí se rozsvítí displej s údajem celk. součtu v Kč z předchozího počítání

 2. displej - zelené číslice zobrazují hodnotu mince- červené číslice zobrazují počet spočítaných mincí

 3. START/STOP - tl. zapnutí a vypnutí chodu motoru (kotouče)

 4. SUMA - tl. postupného zobrazování počtu spočítaných mincí a celkového součtu v Kč

 5.  RESET - tl. nulování po podržení cca 3 sec:
  1. celkové sumy - displej musí být přepnut na pozici sumy 
  2. všech údajů - po opětovném podržení při přepnutém displeji na poz. sumy (po úspěšném vynulování krátce zabliká nápis R E S E T ) 
  3. jednotlivého součtu ks - displej musí být přepnut na poz. nulované hodnoty

 

Vlastní obsluha přístroje:


1. Přístroj se aktivuje zapnutím hlavního vypínače.

2. Zmáčknutím tlačítka START/STOP se spustí chod nabíracího kotouče (tímto tlačítkem lze chod kotouče též vypínat v libovolném okamžiku).

 

3. Po dosažení 1000 ks u 1, 2, 5,- Kč, resp. 500 ks u 10, 20, 50,- Kč se přístroj automaticky vypne a displej se přepne na hodnotu spočtené mince (při současném dosažení přesného počtu u více druhů mincí je tato shoda avizována přeblikáváním displeje mezi aktuálními hodnotami).

- při vypnutí a přesáhnutí stanoveného počtu zobrazené mince je třeba tento přebytek ze zásobníku vyjmout (kvůli přesnosti dávky) a vložit zpět do vyprázdněného zásobníku.

4. Po vysypání zásobníků se přístroj spustí opětovným zmáčknutím tlačítka START/STOP.

 

5. Po skončení počítání se displej automaticky přepne na celkovou hodnotu spočtených mincí a mačkáním tlačítka SUMA lze postupně cyklicky zobrazovat celkové počty jednotlivých mincí. 

 

6. Po a před každým počítáním je nutné zkontrolovat dráhu mincí, zda v ní nezůstaly zaseknuté nečistoty (chuchvalce prachu, papírky, kamínky, nitky atd.) a odstranit je po vypnutí hlavního vypínače = při zhaslém displeji.

 

Důležitá upozornění:

- mince vsypávejte suché

- násypku plňte maximálně pod středový kužel

- počítejte pouze při zakryté třídící dráze

 


 

III. Údržba přístroje:

1. Údržba valivé dráhy mincí

- min. po 10 - 20 tis. zpracovaných mincí (cca. 100 tis. Kč) je třeba tuto dráhu očistit suchým hadříkem tak, aby na dráze nezůstaly žádné nánosy nalepené nečistoty (vždy při vypnutém hlavním vypínači = zhaslém displeji) 

 

2. Údržba nabíracího kotouče (jen při odpojení přístroje od el. sítě)

- dle individuálního znečištění je možno tento kotouč vyjmout (povolit středový šroub, vyndat horní dvířka a kotouč šikmo nahoru vysunout) a pod proudem vody nejlépe umělohmotným kartáčem a mýdlem očistit nanesenou vrstvu nečistoty
- osušený kotouč obráceným postupem vložte zpět pokud možno do stejné polohy 
původního natočení

 

3. Údržba vnitřního prostoru (jen při odpojení přístroje od el. sítě)

- po odklopení zadního krytu vysát z prostoru pod kotoučem prach a napadané nečistoty 

 

IV. Provozní hlášení, překážky provozu:

1. Zastavil se motor, displej zobrazuje celkovou sumu ("E") Kč

2. Zastavil se motor, displej zobrazuje dílčí sumu ks

3. Zastavil se motor, displej bliká z jedné dílčí sumy na druhou

4. Zastavil se motor, displej píše "FILL"

5. Mince se kutálejí po dráze pomalu

6. Mincí je nesprávný počet v zásobníku

7. Mince je nesprávně roztříděna

8. Displej zobrazuje neúplné číslice

 

ad 1) přes 1. snímač neproběhla žádná mince déle než 2 sec, 
tzn. a) mince jsou dopočítány
b) mince jsou zablokovány na kotouči 

ad 2) zobrazený druh mince dosáhl stanoveného počtu (viz čl. II. odst. 3)
- pokud počet neodpovídá násobku 1000, resp. 500 je třeba postup

ad 3) stanoveného počtu dosáhly 2 druhy mincí současně (viz čl. II. odst. 3) 

ad 4) na některém za snímačů je stín trvající déle než 0,5 sec, 
tzn. a) nečistota v kterémkoliv snímači
b) zablokovaná mince v kterémkoliv snímači

ad 5) a) přístroj není ve vodorovné poloze
b) mince nebo dráha jsou vlhké (stačí i pouhé orosení při přenosu mincí z
chladného okolí do teplé místnosti)
c) dráha je příliš zanesená špínou

ad 6) a) špatná rozlišovací schopnost snímače vlivem slunečního svitu - nezakryté snímače 
b) snímač je (byl) zanesen chuchvalcem prachu

ad 7) a) valivá dráha mincí je silně zanesená vrstvou špíny
b) mince je nestandardní (zkorodovaná, rozválcovaná, naseklá apod.) nebo byla sražena touto mincí
c) v dráze mincí je (byla) překážka - kamínek, papírek nebo jiná hrubá nečistota
d) mince jsou (byly) v dráze zaseklé vlivem výše uvedených bodů

 

ad 8) vlivem přepětí - stiskem tl. suma se displej vrátí do normálu