2
24C01
24C02
24C04
24C08
24C16
24C32
24C64
24C128
24C256
24C512

25010
25020
25040
25080
25160
25320
25640
25128
25256
25512
251024

7
74LS247

8
82C43
82C55A

7
93C06
93C46
93C56
93C66
93C86

A
AD2020, C520D, CA3162 (vzájemné ekvivalenty)

B
BC327
BC328
BC337
BC546, BC547
BC549, BC550
BS170

C
C520D, AD2020, CA3162 (vzájemné ekvivalenty)

D
DAC08

I
ICL7106, 7107
ICL7660, 7660A
ICL7660S
K
KTY10

L
L293B, L293E
LM158, LM258, LM358
LM35
LM741
LM78LXX
LM78MXX
LM78XX
LM79LXX
LM79XX

S
SMT160-30

T
TLC2543

U
ULN2003A

Z
ZN426