Semestrální projekt

 

Jednoduchý účetní systém MET

 

Rozpis rolí pracovní skupiny

 

Jiří Meixner                         – vedoucí, analytik, návrhář

Jiří Tuháček                         – programátor

           

Obsah

 

Rozpis rolí pracovní skupiny. 1

Obsah. 1

Úvodní studie. 2

Deklarace záměru. 2

Odborný článek. 2

Datový slovník. 7

Analýza. 8

Konceptuální datový model  – E-R diagram.. 9

Popis reprezentace dat9

Peněžní deník. 9

Kód. 10

DKP. 10

Jednotka. 10

Režie a opravy. 10

Investiční majetek. 10

Minispecifikace. 11

MET - hlavní okno. 11

Deník. 11

DeníkIN.. 11

Kniha DKP. 12

Kniha DKPIN.. 12

Kniha režie. 12

Kniha režieIN.. 13

Kniha IM.. 13

Kniha IMIN.. 13

Výpočet DPH.. 14

Přehled. 14

Nastavení14

Konec. 14

Uložení změn. 14

Příkazy v minispecifikaci14

Diagram datových toků. 15

Dynamický model dat - stavové diagramy. 15

Deník a pomocné knihy – globální16

DeníkIN.. 17

Pomocné knihyIN.. 18

Výpočet DPH.. 19

Ulož změny. 20

Uživatelské prostředí20

Hlavní okno. 20

Peněžní deník – globální21

Peněžní deník – vstupní21

DKP – globální21

DKP – vstupní22

Režie a opravy – globální22

Režie a opravy – vstupní22

IM – globální22

IM – vstupní22

Přehled. 22

Výpočet DPH.. 23

Nastavení23

Uložení změn. 23

 

 

Úvodní studie

 

Deklarace záměru

Cílem projektu je vytvořit jednoduchý systém MET pro jednoduché účetnictví, který by pomocí počítače vyřešil veškeré potřebné transakce probíhající v malé firmě.

Systém bude založen na architektuře Client – Server. Server jako databázový stroj a klient bude na kvalitním grafickém rozhraní.

 

Odborný článek

Systém MET bude umožňovat vést jednoduché účetnictví pro malou firmu. Proto není nutné, aby byl systém víceuživatelský a postačí, že bude chráněn proti neoprávněnému vstupu k jeho datům v globálním přístupu. Hlavní částí jednoduchého účetnictví je peněžní deník, k němuž se připojují jednotlivé pomocné knihy. Především pak kniha drobného investičního majetku, kniha režie a oprav, kniha investičního majetku, kniha daňových dokladů, kniha jízd apod. Vedle těchto pomocných knih je třeba uchovávat si přehled a zásobách a materiálu, tj. vést skladové hospodářství, přehled o objednávkách a závazcích, přehled o přijatých a vydaných fakturách a paragonech. V systému MET nesmí scházet kvalitní adresář firem a celkový přehled o účetním stavu firmy, který by měl i mimo jiné svými údaji napomoci při vyplňování formulářů pro finanční a sociální úřad i zdravotní pojišťovnu. Především pak pro formuláře jako: přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z příjmů, přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné a přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné a dalších údajích pro sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

U všech vstupů bude kontrola taková, aby nemohlo dojít k nějaké chybě (max.délka, neplatné znaky, neplatné čísla apod.). U všech číselných vstupů se bude kontrolovat, zda-li je zadáno číslo ve správné formě (jen číslice a jen jedna desetinná čárka), bude ale připuštěno zapsat matematický výraz s +,-,*,/ , který se okamžitě vyhodnotí a přepíše na platné číslo (vzorec se nebude uchovávat). U všech datumových vstupů bude kontrolována správnost datumu.

Celý systém MET bude moci být modifikován podle základního nastavení (INI). INI bude obsahovat následující nastavení:

Plátce DPH: je-li firma plátcem či ne plátcem DPH

AUTO datum: datum, které se má automaticky vkládat do nových záznamů v deníku a pomocných knihách.

Sazby DPH: určení sazeb DPH

Zdaňovací období: nastavení zdaňovacího období

 

Peněžní deník je základní částí jednoduchého účetnictví. V deníku jsou zaznamenávány veškeré finanční pohyby firmy, ať již se jedná o příjmy či výdaje hotovostního či bezhotovostního styku firmy. Každá položka tedy bude obsahovat následující údaje:

 

Deník vstupní:

Číslo řádku: AUTO zvyšující se pořadové číslo posledního záznamu = položky = řádku

Datum: AUTO dle nastavení v INI, změna možná přepsáním či pomocí speciálních kláves

Typ a číslo dokladu: Rozlišení na paragony P, faktury F, zálohové faktury ZF,výpisy z běžného účtu V a jejich vzestupná čísla, která se budou generovat AUTO.

Kód – text: Přednastavený kód, dle kterého se bude AUTO MET rozhodovat, kam záznam patří.

Částka:  Uživatel zadá částku a vybere zda to bylo s DPH/bez DPH, DPH je 0/5/22 % ,AUTO se pak číslo buďto rozloží nebo se dopočítají částky (Základ daně,DPH,s DPH). Toto bude jen při vstupu. V deníku pak bude vždy uvedena částka s DPH.

Způsob platby:

Poplatek: Clearingový poplatek, poplatek u složenek apod. AUTO hodnota z INI pro všechny kódy.

Daňová sazba: 0 ; 5 ; 22 % - tyto tři typy daně se dají modifikovat uživatelem v INI. Zadáváno zároveň s částkou.

 

Pozn. U kódu Nadměrný odpočet DPH a Daňová povinnost DPH bude AUTO částka za minulé období z INI (minulý měsíc či kvartál).

 

Deník globální: Budou možné dva možné výstupy. Jen ze vstupních údajů nebo kompletní deník se všemi sloupci.

Ze vstupních údajů:

Zdanitelné příjmy: Příjmy ovlivňující základ daně z příjmů, částka bez DPH, AUTO dle kódu.

Nezdanitelné příjmy: Příjmy neovlivňující základ daně z příjmů, AUTO dle kódu.

Výdaje na dosažení, zajištění  a udržení příjmu: Částka bez DPH, AUTO dle kódu.

Výdaje neovlivňující základ daně: AUTO dle kódu.

Průběžné položky: Převod hotovosti na BÚ a naopak, AUTO dle kódu.

 

Pomocná kniha drobného investičního majetku registruje všechno zboží, opravy a režijní náklady nakoupené do firmy za účelem jejího dalšího rozvoje a získávání zisku, přičemž zboží má životnost menší než jeden rok nebo je levnější než 40000 Kč. Pokud je firma plátcem DPH tak se samozřejmě jedná o částku bez DPH. Pro jednodušší a přehlednější orientaci bude lepší knihu rozdělit na dvě samostatné pomocné knihy. Knihu DKP, kde bude registrováno výše zmiňované zboží a knihu režie a oprav, kde se budou registrovat služby a režijní náklady. Obě knihy budou zaznamenávat totožné údaje. Jen v knize režie a oprav nebudou údaje, které mají nějaký vztah k počtu jednotek.

 

Kniha DKP vstupní:

Datum: AUTO z INI, změna možná přepsáním či pomocí speciálních kláves

Typ a číslo dokladu: Rozlišení na paragony P, faktury F a jejich vzestupná čísla, která se budou generovat AUTO.

Název: Přednastavený či nový, určující globální pojmenování DKP

Celková částka: Součet všech položek na dokladu, není součástí DB – dopočítává se.

Rozpis jednotlivých položek:

 

Pozn.: Vstup nového záznamu bude buď samostatným přístupem z hlavního menu, pak na konci vstupu bude uživatel požádán o doplňující informace, aby mohl být záznam přidán i do deníku, nebo automaticky vyvolán z deníku, pak MET vyplní data, která má a uživatel vyplní potřebné doplňující informace. Bude-li číslo dokladu již existovat v knize DKP, tak se MET přeptá zda-li nedošlo k chybě při zadání dokladu a popřípadě přidá data do již existujícího záznamu.

 

Kniha DKP globální:

Číslo řádku:  AUTO zvyšující se pořadové číslo posledního záznamu = položky = řádku

Ze vstupních údajů:

 

Kniha režie a oprav vstupní:

Pozn.: Totéž jako kniha DKP, ale bez všech položek, které počítají s jednotkami. Jedná se vždy jen o služby nebo jednorázové materiálové hodnoty (benzin apod.), ohodnocené jako jeden celek.

 

Datum: AUTO z INI, změna možná přepsáním či pomocí speciálních kláves.

Typ a číslo dokladu: Rozlišení na paragony P, faktury F a jejich vzestupná čísla, která se budou generovat AUTO.

Název: Přednastavený či nový, určující globální pojmenování režie či opravy

Celková částka: Součet všech položek na dokladu, není součástí DB – dopočítává se.

Rozpis jednotlivých položek:

 

Pozn.: Vstup nového záznamu bude buď samostatným přístupem z hlavního menu, pak na konci vstupu bude uživatel požádán o doplňující informace, aby mohl být záznam přidán i do deníku, nebo automaticky vyvolán z deníku, pak MET vyplní data, která má a uživatel vyplní potřebné doplňující informace. Bude-li číslo dokladu již existovat v knize režie a oprav, tak se MET přeptá zda-li nedošlo k chybě při zadání dokladu a popřípadě přidá data do již existujícího záznamu.

 

Kniha režie a oprav globální:

Pozn.: Totéž jako kniha DKP, ale bez všech položek, které počítají s jednotkami. Jedná se vždy jen o služby nebo jednorázové materiálové hodnoty (benzin apod.), ohodnocené jako jeden celek.

 

Číslo řádku:  AUTO zvyšující se pořadové číslo posledního záznamu = položky = řádku

Ze vstupních údajů:

·       Název

 

Pomocná kniha investičního majetku registruje všechno zboží a opravy nakoupené do firmy za účelem jejího dalšího rozvoje a získávání zisku, přičemž zboží je dražší než 40000 Kč. Pokud je firma plátcem DPH tak se samozřejmě jedná o částku bez DPH.

 

Kniha IM vstupní:

Číslo řádku:  u nového záznamu AUTO se zvyšující pořadové číslo posledního záznamu = položky = řádku, nebo se vyplní číslo dle vybraného existujícího záznamu.

Název: Existující či nový, určující globální pojmenování IM, propojeno s číslem řádku.

Celková pořizovací cena: Součet všech položek daného IM, není součástí DB – dopočítává se.

Počet odpisových let: Kolik let se bude IM odpisovat.

Rok nákupu: Rok, kdy se začalo s odpisem

Způsob odpisu: Lze měnit jen před prvním odpisem, pak již ne.

Zůstatková hodnota: Účetní cena bez DPH v aktuálním roce, dle odpisů.

N-tý odpisový rok: AUTO se vyplní aktuální rok

Odpisová částka: vyplní AUTO MET, není součástí DB

·       Za 1.rok

·       Za 2.rok

·       Za 3.rok

·       Za 4.rok

·       Za N.rok

Rozpis jednotlivých položek: u existujícího záznamu se zobrazí již existující položky

 

Pozn.: Vstup nového záznamu bude buď samostatným přístupem z hlavního menu, pak na konci vstupu bude uživatel požádán o doplňující informace, aby mohl být záznam přidán i do deníku, nebo automaticky vyvolán z deníku, pak MET vyplní data, která má a uživatel vyplní potřebné doplňující informace.

 

Kniha IM globální:

Ze vstupních údajů:

 

Přehled bude sloužit uživateli k jednoduchému a přehlednému znázornění stavu firmy a pomáhat mu svými údaji při vyplňování formulářů pro finanční a sociální úřad i zdravotní pojišťovnu. Především pak pro formuláře jako: přiznání k dani z přidané hodnoty, přiznání k dani z příjmů, přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti a úhrnu záloh na pojistné a přehled o příjmech a výdajích osoby samostatně výdělečně činné a dalších údajích pro sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

 

Výpočet DPH vstupní:

Časové období pro výpočet:

 

Pozn.:Uživatel může vybrat i více měsíců či kvartálů. AUTO se budou vybírat měsíce, kvartály a vyplňovat rozsah. Př. Uživatel se vybere 2.kvartál – AUTO se vybere 4.-6. měsíc a doplní rozsah 1.4.-30.6.

 

Výpočet DPH globální:

Časové období pro výpočet:

Přijatá zdanitelná plnění za dané období:

Uskutečněná zdanitelná plnění za dané období:

Kolik dostanu nazpět či mám platit celkem FÚ: Rozdíl celkem přijatá DPH – celkem uskutečněná DPH

 

 

Datový slovník

v [Yourdon89] notaci:

=                skládá se

+                a

(...)            může chybět

X{...}Y     opakování – min. X max. Y

[...|...]        jeden z možných

*....*          komentář

 

písmeno = [malé_písmeno|velké_písmeno]

malé_písmeno = [a|á|..|z|ž]

velké_písmeno = [A|Á|..|Z|Ž]

spec = * speciální znaky *

slovo = {písmeno}

věta = {[slovo|číslo|spec]}

název = věta

číslice = [0|..|9]

číslo = [číslice|..|{číslice}]

cena = peníze

peníze = číslo + (.číslice) + (číslice)

doklad= dokladp + dokladc

dokladp= [ Paragon | Faktura | Zálohová faktura | Výpis ]

dokladc= číslo

DPH=[0|5|22]             *0 a 2 hodnoty dle nastavení*

Boolean=[0|1|False|True]

integer= číslo

string= věta

date= datum

den = [1|2|..|31]

měsíc = [1|..|12]

rok = [1900|..|2100]

datum = den. + měsíc. + rok

ID = číslo

Tituly={tit}

tit = [Pan | Paní | Dr. | Ing. | RNDr. | PhDr. | MUDr. | JUDr. | Prof. | Doc. | Mgr. | Bc. ]

hodnost = [ CSc. | DrSc. ]

jméno osoby = (Tituly) + slovo + {slovo} + slovo + (hodnost)   * jméno - další jména - příjmení *

jméno firmy = [název | jméno osoby + (věta)]

jméno = [jméno osoby | jméno firmy]

RČ = 6{číslice}6 + spec + 3{číslice}4

IČO = 8{číslice}8

DIČ = 3{číslice}3 + spec + [9{číslice}10|IČO]

PSČ = 5{číslice}5

stát = věta

město = věta

ulice = věta

adresa = jméno + ulice +  město + PSČ + (stát)

 

Analýza

 

Konceptuální datový model  – E-R diagram

 

Popis reprezentace dat

Peněžní deník

Jméno atributu

Typ

Vlasnosti

Popis

ID

Integer

PK

číslo záznamu v deníku

Datum

Date

NotNull

datum zdanitelného plnění na dokladu

DokladP

Doklad

NotNull

typ dokladu

DokladC

Integer

NotNull

pořadové číslo dokladu

Kód

Integer

FK, NotNull

kód ozřejmující položku z tabulky kódů

PříjemVýdej

Boolean

NotNull

zdali se přijímalo nebo vydávalo

Platba

Boolean

NotNull

zdali šlo o platbu hotovostní či přes BÚ

Částka

Peníze

NotNull

celková částka s DPH

Poplatek

Peníze

NotNull

clearingový poplatek bance,složenkou apod.

Sazba

DPH

NotNull

sazba DPH

PZboží

Peníze

Null

cena bez DPH za prodej zboží

PSlužby

Peníze

Null

cena bez DPH za prodej služby

POstatní

Peníze

Null

částka bez DPH za nedefinovaný zdanitelný přijem

PDPH

Peníze

Null

přijaté DPH z celkové částky

POstatníN

Peníze

Null

částka bez DPH za nedefinovaný nezdanitelný přijem

VMateriál

Peníze

Null

cena bez DPH za nákup materiálu

VZboží

Peníze

Null

cena bez DPH za nákup zboží či služby

VPojištění

Peníze

Null

částka za sociální a zdravotní pojištění

VDKP

Peníze

Null

cena bez DPH za nákup DKP či režie

VDPH

Peníze

Null

vydané DPH z celkové částky

VostatníN

Peníze

Null

částka bez DPH za nedefinovaný výdaj neovlivňující ZD

Průběh

Peníze

Null

částka při převodu hotovosti

 

Kód

Jméno atributu

Typ

Vlasnosti

Popis

ID_Kód

Integer

PK

číslo kódu

Text

String

NotNull

text kódu

 

DKP

Jméno atributu

Typ

Vlasnosti

Popis

ID_DKP

Integer

PK

číslo záznamu v knize DKP

DokladP_D

Doklad

FK, NotNull

typ dokladu pro dané DKP z deníku

DokladC_D

Integer

FK, NotNull

číslo dokladu pro dané DKP z deníku

Název

String

NotNull

globální pojmenování DKP na daném dokladu

Jméno

String

NotNull

pojmenování DKP

Jednotek

Float

NotNull

počet nakoupených jednotek

Jednotka

Integer

FK, NotNull

jednotka z tabulky jednotek

Cena_DKP

Peníze

NotNull

celková cena DKP bez DPH (za všechny jednotky)

Zbytek

Float

NotNull

počet zbylých jednotek ve firmě

DatumZmeny

Date

NotNull

datum poslední změny počtu zbylých jednotek

 

Jednotka

Jméno atributu

Typ

Vlasnosti

Popis

ID_J

Integer

PK

číslo jednotky

Jméno_J

String

NotNull

jméno jednotky

 

Režie a opravy

Jméno atributu

Typ

Vlasnosti

Popis

ID_R

Integer

PK

číslo záznamu v knize režie a oprav

DokladP_R

Doklad

FK, NotNull

typ doklad pro danou režii či opravu z deníku

DokladC_R

Integer

FK, NotNull

číslo doklad pro danou režii či opravu z deníku

Název_R

String

NotNull

globální pojmenování režie či opravy na daném dokladu

Jméno_R

String

NotNull

pojmenování režie či opravy

Cena_R

Peníze

NotNull

celková cena režie či opravy bez DPH

 

Investiční majetek

Jméno atributu

Typ

Vlasnosti

Popis

ID_IM

Integer

PK

číslo záznamu v knize Investičního Majetku

Název_IM

String

NotNull

globální pojmenování IM

Cena_IM

Peníze

NotNull

celková cena IM bez DPH (za všechny položky)

OdpisRoky

Integer

NotNull

počet odpisových let

Rok

Integer

NotNull

rok nákupu IM

Odpis

Boolean

NotNull

způsob odpisu, rovnoměrný nebo zrychlený

Hodnota

Peníze

NotNull

účetní zůstatková hodnota IM v aktuálním roce

RokN

Integer

NotNull

rok pro odpisovou částku

DokladP_IM

Doklad

FK, NotNull

typ dokladu pro danou část IM z deníku

DokladC_IM

Integer

FK, NotNull

číslo dokladu pro danou část IM z deníku

Jméno_IM

String

NotNull

pojmenování dané části IM

Cena_IM

Peníze

NotNull

cena za danou část IM bez DPH

 

Poznámka:

Peníze - Float(13,2)

Doklad - Výběr definovaných řetězců "P" nebo "F" nebo "ZF"

DPH – Výběr definovaných Integer hodnot

                                  

Minispecifikace

MET - hlavní okno

IF CLICK(Deník)

THEN DISABLE(Kniha DKP, Kniha režie, Kniha IM)

            RUN(Deník)  

IF CLICK(Kniha DKP)

THEN DISABLE(Deník, Kniha režie, Kniha IM)

            RUN(Kniha DKP)

IF CLICK(Kniha režie)

THEN DISABLE(Deník, Kniha DKP, Kniha IM)

            RUN(Kniha režie)

IF CLICK(Kniha IM)

THEN DISABLE(Deník, Kniha DKP, Kniha režie)

            RUN(Kniha IM)

IF CLICK(Výpočet DPH)

THENRUN(Výpočet DPH)

IF CLICK(Přehled)

THENRUN(Přehled)

IF CLICK(Nastavení)

THENRUN(Nastavení)

IF CLICK(Konec)

THENRUN(Konec)

 

Deník

IF CLICK(Menu)

THENSHOW(Menu)

IF CLICK(Nový záznam)

THEN DISABLE(Nový záznam)

            ADD(DeníkIN)          

IF CLICK(Oprav záznam)

THEN EDIT(DeníkIN)          

IF CLICK(Smaž záznam)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THENIF NOT ACTIVE(DeníkIN)

                        THEN ENABLE(MET.Kniha DKP, MET.Kniha režie, MET.Kniha IM)

CLOSE(Deník)

IF NOT ACTIVE(DeníkIN)

THEN SHOW(Menu)

            ELSE SHOW(DeníkIN)

DeníkIN

IF CLICK(OK)

THENSAVE()

IF CLICK(Konec)

THEN NULL()

IF NOT ACTIVE(Deník)

THEN ENABLE(MET.Kniha DKP, MET.Kniha režie, MET.Kniha IM)

CLOSE(DeníkIN)

IF NOT ACTIVE(Deník)

THEN SHOW(Menu)

            ELSE SHOW(Deník)

 

Kniha DKP

IF CLICK(Menu)

THENSHOW(Menu)

IF CLICK(Nový záznam)

THEN DISABLE(Nový záznam)

            ADD(DKPIN)

IF CLICK(Oprav záznam)

THEN EDIT(DKPIN)

IF CLICK(Smaž záznam)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THENIF NOT ACTIVE(DKPIN)

                        THEN ENABLE(MET.Deník, MET.Kniha režie, MET.Kniha IM)

CLOSE(DKP)

IF NOT ACTIVE(DKPIN)

THEN SHOW(Menu)

            ELSE SHOW(DKPIN)

Kniha DKPIN

IF CLICK(Přidej)

THEN ADD()

IF CLICK(Oprav)

THEN EDIT()

IF CLICK(Smaž)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THEN RUN(Uložení změn)                // při novém či změněném záznamu se ptá na uložení, nastavuje prom. zpět

IF zpět=TRUE

            THEN IF NOT ACTIVE(DKP)

THEN ENABLE(MET.Deník, MET.Kniha režie, MET.Kniha IM)

IF NOT ACTIVE(DKP)

THEN SHOW(Menu)

            ELSE SHOW(DKP)

 

Kniha režie

IF CLICK(Menu)

THENSHOW(Menu)

IF CLICK(Nový záznam)

THEN DISABLE(Nový záznam)

            ADD(Kniha režieIN) 

IF CLICK(Oprav záznam)

THEN EDIT(Kniha režieIN) 

IF CLICK(Smaž záznam)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THENIF NOT ACTIVE(Kniha režieIN)

                        THEN ENABLE(MET.Deník, MET.Kniha DKP, MET.Kniha IM)

CLOSE(Kniha režie)

IF NOT ACTIVE(Kniha režieIN)

THEN SHOW(Menu)

ELSE SHOW(Kniha režieIN)

 

Kniha režieIN

IF CLICK(Přidej)

THEN ADD()

IF CLICK(Oprav)

THEN EDIT()

IF CLICK(Smaž)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THEN RUN(Uložení změn)                // při novém či změněném záznamu se ptá na uložení, nastavuje prom. zpět

            IF zpět=TRUE

                        THEN IF NOT ACTIVE(Kniha režie)

THEN ENABLE(MET.Deník, MET.Kniha DKP, MET.Kniha IM)

CLOSE(Kniha režieIN)

IF NOT ACTIVE(Kniha režie)

THEN SHOW(Menu)

            ELSE SHOW(Kniha režie)

 

Kniha IM

IF CLICK(Menu)

THENSHOW(Menu)

IF CLICK(Nový záznam)

THEN DISABLE(Nový záznam)

            ADD(Kniha IMIN)    

IF CLICK(Oprav záznam)

THEN EDIT(Kniha IMIN)    

IF CLICK(Smaž záznam)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THENIF NOT ACTIVE(Kniha IMIN)

                        THEN ENABLE(MET.Deník, MET.Kniha DKP, MET.Kniha režie)

CLOSE(Kniha IM)

IF NOT ACTIVE(Kniha IMIN)

THEN SHOW(Menu)

ELSE SHOW(Kniha IMIN)

 

Kniha IMIN

IF CLICK(Přidej)

THEN ADD()

IF CLICK(Oprav)

THEN EDIT()

IF CLICK(Smaž)

THENDEL() 

IF CLICK(Konec)

THEN RUN(Uložení změn)                // při novém či změněném záznamu se ptá na uložení, nastavuje prom. zpět

            IF zpět=TRUE

                        THEN IF NOT ACTIVE(Kniha IM)

THEN ENABLE(MET.Deník, MET.Kniha DKP, MET.Kniha režie)

CLOSE(Kniha IMIN)

IF NOT ACTIVE(Kniha IM)

THEN SHOW(Menu)

            ELSE SHOW(Kniha IM)

Výpočet DPH

IF CLICK(Menu)

THENSHOW(Menu)

IF CLICK(Konec)

            THEN CLOSE(Výpočet DPH)

                        SHOW(Menu)

 

Přehled

IF CLICK(Menu)

THENSHOW(Menu)

IF CLICK(Konec)

            THEN CLOSE(Přehled)

                        SHOW(Menu)

 

Nastavení

IF CLICK(Konec)

            THEN SAVE()

CLOSE(Nastavení)

                        SHOW(Menu)

 

Konec

CLOSE(All)

EXIT()

 

Uložení změn

IF CLICK(ANO)

THENSAVE()

IF CLICK(NE)

THEN NULL()

IF CLICK(Konec) OR CLICK(Zpět)

            THEN zpět=TRUE

CLOSE(Uložení změn)

 

Příkazy v minispecifikaci

Příkaz

Popis

IF podmínka THEN příkazy ELSE příkazy

Standardní podmíněný příkaz

CLICK(seznam)

AKCE na objekty ze seznamu - kliknutí myši

ACTIVE(formulář)

Dotaz, je-li formulář aktivní – otevřený

SHOW(formulář)

Ukáže formulář – přenese do popředí

RUN(formulář)

Spustí formulář

ADD(formulář) resp.ADD()

Spustí formulář resp. přidá novou položku

EDIT(formulář) resp.EDIT()

Spustí formulář resp. opraví data v položce

DEL()

Smazání aktuálního záznamu resp. položky

CLOSE(formulář)

Zavře formulář

ENABLE(seznam)

Zpřístupní objekty ze seznamu

DISABLE(seznam)

Znepřístupní objekty ze seznamu

SAVE()

Uložení aktuálního záznamu do DB

NULL()

Prázdný příkaz

 

Diagram datových toků

 

 

 

Dynamický model dat - stavové diagramy

 

Deník a pomocné knihy – globální

DeníkIN

Pomocné knihyIN

Výpočet DPH

Ulož změny

Uživatelské prostředí

Hlavní okno

Peněžní deník – globální

Peněžní deník – vstupní

DKP – globální

DKP – vstupní

Režie a opravy – globální

 

Režie a opravy – vstupní

 

IM – globální

 

IM – vstupní

 

Přehled

 

Výpočet DPH

Nastavení

Uložení změn