Epochy v železničním modelářství

V sedmém čísle časopisu Železniční magazín ročníku 1999 vyšel na straně 32 článek, převzatý z Eisenbahn Magazinu, nazvaný "Malé ohlédnutí do modelových epoch". 

Nevím, zda naše modeláře a sběratele, pokud se nespecializují zrovna na německé modely, zajímá zrovna německá norma, vycházející z vývoje železnic německém území. Rozčlenit vývoj železnic do epoch, které by pomohly v orientaci jak výrobcům modelů, tak i modelářům jistě není špatný nápad. Jen je třeba tuto NEM normu aplikovat na naše podmínky. Národní svazy modelářů jednotlivých členských zemí MOROPu zpracovaly národní normy vycházející z místních poměrů. Tak vznikla i norma NEM 805 CZ, která vyhovuje našim potřebám.

Zde uveřejněný text normy NEM 805 CZ vznikl jako návrh v únoru roku 1998. Vypracovali jej Miroslav Londin a Vlastimil Lepieš, oba špičkoví modeláři, kteří dlouho úspěšně obhajují naše barvy na mezinárodních soutěžích. Jejich jména jsou zárukou toho, že naše národní norma plně vyhoví potřebám výrobců, sběratelů i modelářů. 

 

Normy evropských modelových železnic
Železniční epochy

Platí pro Českou republiku

 NEM
805 CZ

 Doporučení                                                        Zpracovatelé: Londin, Lepieš                                                                                              Únor 1998

Vývoj železnic lze rozčlenit na jednotlivé epochy, které jde vyznačit technickým vývojem a změnami společenských
struktur. Železnici z tohoto hlediska rozdělujeme do pěti epoch, které jsou v každé zemi rozdílně ohraničeny.

Epochy nacházejí své uplatnění nejen ve zobrazení trati - např. ve stavebním stylu, návěštění atd., nýbrž i ve stavbě a popisu vozidel. Jednotlivé epochy jsou označovány římskými číslicemi.

Hranice epoch se nedají ostře oddělit, mnohdy jsou přechody pozvolné a v různých oblastech rozdílné. V rámci jednotlivých epoch lze provést ještě další členění na periody, které jsou označeny malými písmeny. Zařízení modelové železnice by tedy mělo odpovídat s ohledem na jeho stavební motivaci a nasazeni vozidel určité epoše. Výrobcům modelové železnice doporučujeme uvádět na svých nabídkových listech epochy, do nichž jsou modely zařazeny.

 

Označení Časový rámec Charakteristika

Epocha I

do roku 1921

Epocha výstavby železnic od počátku až po dokončení souvislé sítě tratí. Vznik soukromých a státních drah, poslední převedení státních drah do soukromých rukou -1858. Od roku 1882 vytváření velké sítě státních drah (kkStB) přebíráním deficitních drah a výstavbou nových.
Vývoj parních lokomotiv až po dotvoření jejich typické architektury. Ve stavbě vozů byly zatlačeny neprůchozí oddílové vozy vozy průchozími s chodbičkou uprostřed nebo po straně.

perioda a

1837 - 1858

Vznik prvních teritoriálních drah, které daly základ pro vznik pozdější souvislé sítě. Postupný vývoj architektury lokomotiv - v podstatě kusová výroba jednotlivých typů.

perioda b

1858 - 1880

Spojení jednotlivých soukromých drah do souvislé sítě hlavních tratí. Ukončení výstavby hlavních tratí zásluhou krachu na vídeňské burze r. 1873. První sjednocování stavby vozidel, což umožňovalo přechod vozidel z jedné dráhy na druhou. Zavádění krytých stanovišť strojvedoucího.

perioda c

1880 - 1891

Přijetí zákona o místních drahách. Rozsáhlá výstavba místních drah. Vznik kkStB v roce 1882. Stavba lehkých vozidel pro místní dráhy včetně parnch motorových vozů.

perioda d

1891 - 1913

Postupné zestátňování soukromých drah s výjimkou Buštěhradské, Košicko - bohumínské a Ústecko - teplické dráhy a jejich předání do provozu kkStB. Vývoj lokomotiv na přehřátou páru. Stavba prvních pětispřežních lokomotiv. Lokomotivní konstrukci určuje Karl Gölsdorf. Nahrazování starých, od soukromých drah převzatých vozů, novostavbami vozidel jednotné stavby. Zavádění automatické sací brzdy. První čtyřiápravové osobní vozy.

perioda e

1913 - 1921

V podstatě je ukončena stavba nových tratí. Sjednocování návěštění a stavědlových přístrojů. Rozšiřování elektrického osvětlení. Od roku 1913 přeznačení všech vozů do nově členěného systému (čísla s pomlčkou). Po rozpadu podunajské monarchie vznik Československých státních drah - ČSD.

Epocha II

1921 - 1945

Převzetí Košicko-bohumínské dráhy do státního provozu. Elektrizace pražského uzlu. Vývoj stavby motorových vozů. Zestátnění Buštěhradské a Ústecko teplické dráhy.

perioda a

1921 - 1928

Přechod od kkStB na ČSD ve znění vlastnických vztahů a dokončení přeznačování vozidel dle regulí ČSD. Pokračování stavby vozidel s využitím zkušeností ze stavby vozidel pro kkStB se zesíleným tažným a narážecím ústrojím. Počátek československé konstrukce lokomotiv (365.0). Zavedení červenohnědého nátěru nákladních vozů.

perioda b

1928 - 1939

Elektrizace pražského uzlu. Nástup motorizace do osobní dopravy. Zavedení tlakové brzdy. Pokusné zavádění světelných návěstidel. Ocelová konstrukce vozů. Zavedení šedého nátěru střech vozů - 1936.

perioda c

1939 - 1945

1939 - rozbiti ČSD (ČMD,SŽ,DR,MÁV). Zavedení pravostranného provozu na silnici.
Přeznačení vozidel. Útlum provozu motorových vozů (nedostatek pohonných hmot). Zavedena žlutá barva do návěstní soustavy. Výroba "válečných lokomotiv" německé konstrukce.

Epocha III

1945 - 1968

Společný provoz všech trakcí. Úspěšný nástup světelných návěstidel. Mezinárodní spolupráce ve výrobě vozidel.

perioda a

1945 - 1950

Poválečný chaos a obnova. Přeznačení vozidel podle předválečného schématu. V provozu mnoho zavlečených vozidel a jejich postupné navracení původním vlastníkům. Rozsáhlá výroba nových vozidel (534.03, 475.1, M262.0, M131.1, Ds, Vtr, Ztr...).

perioda b

1950 - 1958

Výroba posledních typů parních lokomotiv, provozní zkoušky nových trakcí. Přečíslování osobních vozů (zavedení žlutého písma).
Nové návěstní předpisy 1953 - zrušení zvoncových návěstí, mechanická odjezdová návěstidla pouze jednoramenná, atd. Zrušení 3. vozové třídy. Důsledné zavedení rudé hvězdy na lokomotivách.

perioda c

1958 - 1968

Masový nástup nových trakcí. Přečíslování osobních vozů. Převedení výroby osobních vozů do NDR a MLR. 1965 - Elektrická střídavá trakce.

Epocha IV

1968 - 1992

Ukončení parního provozu. Postupné nahrazování mechanických
návěstidel světelnými i na vedlejších tratích. Elektrifikace hlavních
tratí. Zavádění mezinárodního označování vozidel.

perioda a

1968 - 1975

Zavedení mezinárodního číselného označování vozů. Zatlačování parní trakce na podružné výkony.

perioda b

1975 - 1985

Konec parního provozu (1981). Jednotné barevné označování trakčních vozidel. Nahrazení motorových vozů řady M 131.1 vozy řady M 152.0. Zavádění nových světelných návěstidel typu AŽD.

perioda c

1985 - 1992

Nové jednotné barevné řešeni hnacích vozidel. Zavedení širokého žlutého výstražného pruhu na hnacích vozidlech. Zavedení mezinárodního označování všech vozidel (tedy i písmenného označování vozů). Po roce 1989 odstranění symbolů komunistické moci z hnacích vozidel. Rekonstrukce vozidel pro muzejní účely ve větším rozsahu (1989 -150 let železnice na území ČSSR)

Epocha V

1993 - dosud

Rozdělení ČSFR na ČR a SR, v souvislosti s tím rozdělení ČSD na ČD a ŽSR. Přeznačení vozidel na ČD. Provoz EC a IC vlaků. Útlum provozu na místních drahách. Stavba železničních koridorů. Volná tvorba v barevném řešení vozidel, řádění grafitti.

Zpět na obsah