Meta Tagy

[o úroveň výše]

<META> informace umísťované v HTML kódu mohou být důležité a užitečné. Jen vědět co s nimi....

[author] [classification] [copyright] [description] [distribution] [formatter] [generator] [keywords] [rating] [resource-type] [robots] [HTTP-EQUIV] [a jiné ?]

Začněme tím nejdůležitějším.

Umístění <META> je jediné možné - META patří mezi <HEAD> a </HEAD>. Pokud umístíte META kamkoliv jinam, je to totéž jako když nic takového neuděláte.

Použití META záleží hlavně na programech, které se rozhodnou je použít. Jedním z nejdůležitějších jsou prohledávací stroje. Druhé nejdůležitější je použití META pro určení kódové stránky.

author

<META name="author" content="označení autora">

Určení autora stránek. Použití závisí na způsobu využití některým z programů.

classification

<META name="classification" content="určení">

Objevuje se pouze u Netscape Gold a těžko říci k čemu slouží.

copyright

<META name="copyright" content="text určující (c) dané stránky">

Umožňuje určit (c) dané stránky, ten se také zpravidla objeví v indexovacím stroji (pokud tento umí zpracovat a využít tyto informace).

description

<META name="description" content="odstavec popisující místo/stránku">

Ke své stránce doplníte kompletní popis. Vyhledávací stroje použití tuto informace pro určení popisu místa.

distribution

<META name="distribution" content="global|local">

Umožňuje sdělit vyhledávacímu stroji zda stránka je globálním vstupním místem do WWW místa nebo zda jde o některou z lokálních stránek.

formatter

<META name="formatter" content="označení formátovače">

Určuje formátovací program či prostředek, který se postaral o naformátování výsledného HTML. Používá jej zejména Frontpage.

generator

<META name="generator" content="označení generátora">

Ve většině případů slouží k určení jména a čísla verze programu/skriptu/kouzelníka použitého pro vygenerování stránek

keywords

<META name="keywords" content="klíčová slova oddělená čárkami">

Klíčová slova mající vztah ke stránce/dokumentu. Vyhledávací stroje je používají často pro zatřídění dokumentu.

rating

<META name="rating" content="určení ratingu">

Určuje RSACi či PICS informace ochrany před nevhodným obsahem.

resource-type

<META name="resource-type" content="document">

Uváděná syntaxe je prozatím jediná možná. Tento META se vyplatí uvádět pro vyhledávací stroje indexující Web má tento META význam pokynu k tomu že dokument je "dokument". Pokud není META uvedeno, není jisté že prohledávací stroj se rozhodne indexovat.

robots

<META name="robots" content="ALL|INDEX|FOLLOW|NOFOLLOW|NOINDEX">

Umožňuje sdělit vyhledávacímu robotu co má dělat se stránkou. ALL = zpracovat všechno, INDEX = indexovat, NOINDEX = neindexovat, NOFOLLOW = nenásledovat linky.

Často se používá "NOINDEX,FOLLOW" kombinace.

HTTP-EQUIV

HTTP-EQUIV je zvláštní kategorie META informací protože slouží spíše serveru obsluhujícím HTTP server a dodávajícím stránky prohlížeči. V zásadě HTTP-EQUIV bude převedeno na příslušné pole hlavičky poslané po GET/HEAD požadavku.

HTTP hlavičky jsou definovány v RFC1945 a v RFC2068 pokud chcete bližší informace o významu jednotlivých variant.

<META HTTP-EQUIV="Expires" CONTENT="mon, 01 Dec 1997 01:00:00 GMT">

určuje "expiraci" neboli vypršení platnosti stránky. Objeví se jako Expires: Mon, 01 Dec 1997 01:00:00 GMT" v hlavičce stránky. Datum musí být v RFC850 formátu a pochopitelně v GMT podobě. Pokud se objeví content="0" je to totéž jako určení "okamžitě".

Expires neurčuje zda bude či nebude dokument uložen v lokálním cache, ale zda další "návštěva" stránky bude vyžádáním stránky z cache nebo ze skutečného WWW místa.

<META HTTP-EQUIV="Keywords" Content="Klic, Test">

objeví se jako Keywords: Klic,Test v hlavičce stránky

<META HTTP-EQUIV="Reply-to" CONTENT="xxx@bla.cz">

Objeví se jako "Reply-to: xxxl@bla.cz" v hlavičce stránky.

<META HTTP-EQUIV="revisit-after" CONTENT="3 days">

Objeví se jako "revisit-after: 3 days" v hlavičce a teoreticky by mohlo znamenat pokyn k návštěvě opět po 3 dnech.

<META HTTP-EQUIV="Content-type" CONTENT="text/html; charset=ISO8859-2">

Velmi důležité, umožňuje určit kódovou stránku a typ dat, které se vlastně ve stránce nacházejí. charset může být některá z těchto hodnot:

GB2312
Windows-1250
ISO-2022-JP-2
USA-ASCII
ISO-8859-1
ISO-8859-2
ISO-8859-3
ISO-8859-4
ISO-8859-5
ISO-8859-6
ISO-8859-7
ISO-8859-8
ISO-8859-9
ISO-2022-JP
ISO-2022-KR
SHIFT-JIS
EUC-KR
BIG5
KOI8-R
KSC-5601
HZ-GB-2312
JIS_X0208

a pochopitelně mnohé další.

<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="3; URL=určení URL">

Umožní aby prohlížeč automaticky provedl "refresh" natažené stránky. Doba je určena vteřinami a refresh se může provést i na jinou URL, je tak možné vytvořit sérii postupně se "spouštějících" stránek.

Nezapomeňte že i tento META musí být jenom mezi <HEAD></HEAD> a že uvozovky zahrnují celý parametr

V hlavičce HTTP se objeví Refresh: obsah_content

<META HTTP-EQUIV="pragma" CONTENT="no-cache">

Prohlížeč se bude u takovéto verze META řídit jasným pokynem - stránka nebude uložena do CACHE prohlížeče (Netscape) nebo zda bude pokaždé natažena znovu z WWW (Microsoft).

<META HTTP-EQUIV="Content-language" content="en-us">

Umožňuje určit typ jazyka ve kterém je dokument napsán. Někteří roboti používají pro kategorizaci do příslušné jazykové kategorie. Vyvolá zároveň zaslání Accept-Language: informace v hlavičce.

<META HTTP-EQUIV="Window-target" CONTENT="určení frame">

Umožňuje určit okno do které patří aktuální stránka. Používá stejné "_něco" formáty jako běžné určování rámce v HTML jazyce.

Ekvivalentní HTTP hlavička je Windows-target: _top (například).

<META HTTP-EQUIV="Ext-cache" CONTENT="name=/cesta/index.db; instruction=Uživatelské instrukce">

Určení jména alternativní vyrovnávací paměti pro Netscape Navigator.

<META HTTP-EQUIV="Set-Cookie" CONTENT="cookie=hodnota;expires=datum a čas; path=cesta">

Umožní nastavit hodnoty cookie v Netscape Navigator.

<META HTTP-EQUIV="PICS-Label" CONTENT="určení PICS nálepky">

Určuje PICS (RSACi) nálepku informující o "slušnosti" obsahu stránky. CONTENT se liší velmi výrazně podle jednotlivých implementací.

<META HTTP-EQUIV="Cache-Control" CONTENT="Public|Private|no-cache|no-store">

Určuje jak se ke stránce mají chovat agenti vyronávacích pamětí (neplatí tedy pro browser). Public = lze uložit ve veřejných systémech, Private = lze uložit v privátních systémech, no-cache = nesmí být uloženo, no-store = smí být uloženo ale nikoliv archivováno.

<META HTTP-EQUIV="Vary" CONTENT="Content-language">

Určuje že existují různé alternativy téhož dokumentu  a mohou se lišit tím co bude uvedeno v CONTENT. Právě CONTENT může obsahovat například "content-langauge" = podle jazyka nebo "content-charset" = podle znakové sady.

Ekvivalentní "Vary: Content-language" určení v hlavičcce HTTP.

Microsoftí meta tagy

<meta http-equiv="imagetoolbar" content="no" />

zruší v Internet Exploreru 6 taková ta tlačítka, když se jede myší přes obrázek (totéž se dá vypnout pomocí nestandardního atributu

<meta http-equiv="MSThemeCompatible" content="no">

v systému Win XP vykresluje stránky jakoby stylem 2000 (lišty a tlačítka).

<meta name="mssmarttagspreventparsing" content="true" />

popisuje Michal Illich v konferenci SEO, má jít o vypnutí smart tags.

<meta http-equiv="Site-Exit" content="revealTrans(Duration=1.0,Transition=12)">

přechodový filtr při natažení stránky. Má to víc nastavení, podporuje to Internet Explorer. Doporučuji nepoužívat.

A jiné ?

Při brouzdání po internetu jsem našel ještě následující META TAGY, uvádím je i včetně nějaké hodnoty...

<meta name="VERSION" content="6.00 - static">

<meta name="MS.LOCALE" content="cs">

<meta name="CATEGORY" content="newspaper">

<meta name="date" content="1994-11-06T08:49:37+00:00">

<meta name="Microsoft Theme" content="none, default">

Toto si zjevně přidává Front Page od Microsoftu ...

<meta name="Microsoft Border" content="tb">

Také toto si přidává Front Page od Microsoftu a určuje se tím, která část stránky je na celém Webu společná (třeba pro copyright, titulek apod.) a podle toho tuto část sám vygeneruje. V našem případě se opakují horní část (Top) a dolní část (Bottom). Další možnosti jsou vLevo a vpRavo. Variatně může být toto nastavení označeno jako default takto:

<meta name="Microsoft Border" content="tb, default">


[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 25.01.2004 18:16:15,
automatický update proveden 08.09.2006 21:03:53