Modemy a jejich nastavení

[o úroveň výše]

Tento text se pokouší stručně shrnout poznatky nashromážděné
při nastavování modemů pracujících na komutovaných i pevných linkách.

O B S A H

1. Příklady nastavení modemu volajícího.
1.1 USRobotics Courier
1.2 ZyXEL U-1496E Plus
1.3 SupraFAX V.32bis

2. Příklady nastavení modemu volaného.
2.1 USRobotics Courier
2.2 ZyXEL U-1496E Plus
2.3 SupraFAX V.32bis

3. Příklady nastavení modemů pro pevnou linku.
3.1 USRobotics Courier
3.2 ZyXEL U-1496
3.3 Microcom DeskPorte FAST

4. Další modemy a jejich nastavení

 1. Příklady nastavení modemu volajícího.
  (Jako připojené zařízení se předpokládá PC)

1.1 USRobotics Courier

  AT&FX3&B1&H1&R2&A3S40=1&W


&F     Zápis ověřené konfigurace je vhodné začít naloudováním
      tovární konfigurace (Factory configuration).Následující
      část konfiguračního řetězce už změní jen ty parametry
      které nevyhovují.Tím je zaručeno že výsledná konfigurace
      je vždy stejná. (Kromě paramerů ovlivněných přepínači
      a rychlostí použitou pro zápis AT příkazů)

X3     Zablokuje hlášení "NO DIALTONE" (není oznamovací tón)
      a hlavně zajistí že se přítomnost oznamovacího tónu
      vůbec nezjišťuje a modem rovnou volí číslo.
      Většina modemů totiž očekává nepřerušovaný oznamovací
      tón a u nás používaný tón " .- " nerozpozná.
      Modem napojený na místní ústřednu s nepřerušovaným
      oznamovacím tónem by pochopitelně pracoval i bez tohoto
      nastavení, rovněž některé typy modemů se někdy spokojí
      s přerušovaným tónem některých ústředen.

&B1     Zajistí, že rychlost komunikace (Bit Rate) mezi modemem
      a počítačem se nemění v závislosti na rychlosti komunikace
      modemu s protějším modemem.V případě špatného nastavení
      (např. &B0) může nastat například následující situace:
      Komunikační software počítače je nastaven na rychlost
      19200 bps.Pošle modemu příkaz pro volbu čísla ATD... ,
      modem se spojí se svým protějškem rychlostí 9600 bps.
      Hlášení "CONNECT ....." pošle modem počítači
      ještě rychlostí 19200 bps, ale data přijímaná od protějšího
      modemu už předává rychlostí 9600 bps.Přenos dat je pak
      pochopitelně nemožný.Pokud jsou data zobrazována, po zprávě
      "CONNECT ..." se objeví pouze nesmyslné znaky nebo vůbec nic.

&H1     Hardware flowcontrol - řízení toku dat hardwarově, tedy
      prostřednictvím signálu CTS (Clear to Send).Při nastavování
      modemů se zásadně nesmí používat Software flowcontrol
      ("XON/XOFF").Platí to i pro nastavení komunikačního software.
      K řízení toku dat by se potom používaly znaky XOFF (pozastavení
      toku dat,13H) a XON (obnovení toku dat,11H).Protokoly pro
      sériovou komunikaci (SLIP,PPP) tyto dva znaky používají
      a pokud je modem vkládá do toku dat nebo je z něj filtruje,
      komunikace se nedaří ačkoliv jinak se zdá vše v pořádku.
       Samotná funkce řízení toku dat se ovšem uplatní jen výjimečně,
      například při extrémně rozdílných rychlostech na lince a na
      portu počítače (např. 2400 bps/ 38400 bps) nebo když modem
      pro poruchy na lince nemůže dočasně vysílat data.
      Pokud v takovém případě nestíhá modem odvysílat data která
      dostává od počítače a hrozí přeplnění bufferu, modem shodí
      signál CTS a počítač - pokud je správně nastaven - přestane
      posílat modemu data do okamžiku než modem signál CTS opět nahodí.

&R2     Hardware flowcontrol - řízení toku dat hardwarově prostřednictvím
      signálu RTS (Request to Send).Na rozdíl od parametru &H jde
      o řízení toku dat v opačném směru.Nestíhá-li počítač zpracovávat
      data dodávaná modemem, shodí signál RTS.Modem přestane (při
      nastavení &R2) předávat data a pokud modemy používají některý
      z protokolů opravy chyb (MNP , V.42 ) , přenese se požadavek
      přerušení toku dat až na protější modem a následně na vysílající
      zařízení (server).
       V praxi tento mechanismus zasahuje výjimečně, demonstrovat
      ho lze například při nepřerušovaném výpisu dlouhého textu
      na obrazovku v terminálovém režimu při použití rychlého modemu.
      Toto nastavení může způsobit problém při použití nekompletního
      kabelu, protože modem USRobotics bez signálu RTS nepředá
      počítači žádná data, a to ani v command modu.

&A3     Nic důležitého, toto nastavení zajistí co nejúplnější hlášení
      "CONNECT ..." včetně použitých protokolů linky, oprav chyb
      a komprese.

S40=1    Nic důležitého, zakáže přerušovaný tón 1300Hz "calling tone"
      který modem vysílá v době kdy čeká po vytočení čísla až protější
      modem zvedne. Tento tón se používá zřejmě stejně jako u faxu
      k upozornění člověka který by na zvoleném čísle zvedl telefon.
      V praxi tento tón většinou mate obsluhu modemu.

&W     Zápis konfigurace do paměti (NVRAM ).Takto zapsaná konfigurace
      se nalouduje po zapnutí a rovněž po příkazu ATZ (reset).
      V případě že nějaký komunikační software požaduje zadat
      řetězec pro nastavení modemu, je rozumnější zapsat
      požadovanou konfiguraci pomocí AT&W trvale a jako nastavovací
      řetězec použít ATZ nebo naopak zadat celý řetězec bez závěrečného
      zápisu do NVRAM .

Nastavení přepínačů (switches) :
Přepínače slouží jako paměť pro některé parametry, u jiných modemů
ukládaných obvykle do NVRAM.Lze je sice pomocí AT příkazů změnit,
ale jen do chvíle kdy se modem vypne nebo se zadá příkaz pro reset ATZ.
Tyto parametry se do NVRAM nezapisují, výpis NVRAM ATI5 je ani neuvádí.
Změny nastavení přepínačů se pochopitelně projeví až po resetu ( ATZ
nebo vypnutím a zapnutím).
Nastavení lze vypsat pomocí příkazu ATY15
Doporučené nastavení:
SW 1 OFF (UP) zastupuje parametr AT&D2 .Umožňuje počítači ukončit spojení
        pomocí signálu DTR (Data Terminal Ready).Nastavení AT&D0
        (switch 1 ON (DOWN)) to naopak znemožní.V takovém případě
        modem nezruší navázané spojení ani při vypnutí počítače.

SW 2 OFF (UP) Zastupuje ATV1 .Modem dává slovní hlášení.

SW 3 ON (DOWN) Zastupuje ATQ0 (nebo ATQ2 v závislosti na SW 7)
                 Modem dává hlášení.Opačné nastavení
                 zastupuje ATQ1 - žádné hlášení.

SW 4 OFF (UP) Zastupuje ATE1 .Modem echuje příkazy.

SW 5 ON (DOWN) Zastupuje S0=0 .Modem na příchozí vyzvánění nezvedá.

SW 6 OFF (UP) Zastupuje &C1  .Signál DCD indikuje skutečný stav nosné.

SW 7 OFF (UP) Zastupuje ATQ0 (nebo nemá vliv podle nastavení SW 3)
                 Modem dává hlášení.Opačné nastavení
                 zastupuje ATQ2 - dává hlášení pouze
                 v originate modu.

SW 8 ON (DOWN) Povoluje AT příkazy.Opačné nastavení je zakazuje.

SW 9 ON (DOWN) Zastupuje ATS14=0 .Escape sekvence +++ způsobí
                  Přechod z on-line modu do příkazového
                  modu.

SW 10 OFF (UP) Po zapnutí se louduje konfigurace z NVRAM .


Pozn. stejné konfigurace lze pohodlněji dosáhnout využitím jiné
tovární konfigurace F1 : AT&F1X3S40=1&W (popis by nebyl tak ilustrativní...)

----------------------------------------------------------------------------
1.2 ZyXEL U-1496E Plus

 AT&F&N17&WZ

&F   Tovární (factory) konfigurace, viz. 1.1

&N17  Povolen pouze protokol V.32bis .Toto nastavení umožňuje
    snadnější spojení s modemy US Robotics (a dalšími) protože
    se nezkouší speciální firemní protokoly ZyXEL. Pochopitelně
    nelze toto nastavení použít proti starším modemům které protokol
    V.32bis ještě nepodporují a není vhodné pro spojení dvou modemů
    ZyXEL protože se ztrácí možnost spojení vyšší rychlostí.

&W   Zápis do NVRAM. Podrobnosti viz. 1.1

Z   Pro jistotu - aby modem po zapnutí načetl zaručeně
    konfiguraci zapsanou pomocí &W .
    Modem ZyXEL čte po zapnutí tu konfiguraci
    která byla naposledy zadána v příkazu ATZn .


----------------------------------------------------------------------------

1.3 SupraFAX V.32bis

 AT&F2X3S95=43&W      ( S110=3 )


&F2   Tovární (factory) konfigurace, viz. 1.1

X3   Zablokuje hlášení "NO DIALTONE", viz. 1.1

S95=43 Nic důležitého, zajistí kompletní hlášení po navázání spojení.

&W   Zápis do NVRAM. Podrobnosti viz. 1.1

S110=3 Velmi osvědčené nastavení pro zarušené linky.Modem naváže
    spojení rychlostí 4800 bps a teprve pokud to kvalita linky
    dovolí, zvyšuje každou minutu rychlost o 2400 bps.


============================================================================

2. Příklady nastavení modemu volaného.
   (Jako připojené zařízení se uvažuje terminálový server Cisco)

2.1 USRobotics Courier

 AT&FS2=128S19=15&B1&H1&R0&S4&W    (Zapsat rychlostí kterou bude modem
                   komunikovat s připojeným zařízením.)

&F     Tovární konfigurace, viz. 1.1

S2=128   Znemožní použití "Escape sequence" ( +++ ) .
      Bez tohoto nastavení se může stát, že uživatel používající
      z nějakého důvodu pouze terminálový režim použije Escape
      sekvenci, kterou terminálový server pošle jako echo zpět
      a tím přivede do příkazového modu i modem na své straně.
      Z takového stavu se lze dostat pouze zrušením spojení,
      proto je lépe předejít tomu a použití "Escape sequence" zakázat.

S19=15   Inactivity timeout 15 minut.Neprochází-li po dobu 15 minut
      žádná data, modem zavěsí.Toto nastavení je pouze "pro jistotu",
      protože v konkrétním případě použití terminálového serveru
      stejnou funkci zajišťuje i server.

&B1     Konstantní rychlost na portu, viz. 1.1 .
      Rychlost kterou bude modem komunikovat s terminálovým serverem
      se po zapnutí modemu přečte z NVRAM.Zde je uložená
      taková rychlost, kterou se provedl zápis konfigurace
      pomocí &W.Jinak řečeno, výše uvedený konfigurační řetězec
      je nutno zapisovat stejnou rychlostí která bude nastavená
      i v konfiguraci terminálového serveru ( např. 57600 bps ).
      Nastavení lze kdykoliv ověřit výpisem NVRAM ATI5 .(BAUD=....).

&H1     Hardware flowcontrol. Viz. 1.1
      Na rozdíl od případu modemu volajícího zde zasahuje
      flowcontrol často a správná funkce řízení toku dat
      ve směru od terminálového serveru k modemu je velmi
      důležitá.

&R0     Toto nastavení zajišťuje (v rozporu s tvrzením manuálu)
      že během navazování spojení modem shodí signál CTS.
      Tím se zabrání tomu aby server poslal data dřív než
      bude spojení navázáno.U nových verzí modemů USRobotics
      je toto nastavení nadbytečné, stejnou funkci zajistí &S4 .

&S4     Signál DSR se chová stejně jako signál DCD.
      Pokud by signál DSR (Data set Ready) běhěm navazování
      spojení předběhl signál DCD, (např. při nastavení &S1),
      server by vyslal data dřív než je modem může zpracovat.
      Signál DCD (Data Carrier Detect) signalizuje že spojení
      je navázáno.Toto nastavení je bezvýznamné pokud se terminálový
      server řídí rovnou signálem DCD což je v případě serveru
      Cisco dáno zapojením konektoru rozhraní RS-232 .

&W     Zápis do NVRAM. V tomto případě (volaný modem) je důležité
      provést zápis stejnou rychlostí jakou má modem komunikovat
      s terminálovým serverem, protože rychlost zápisu se uloží
      do NVRAM spolu s konfigurací a při resetu se spolu s konfigurací
      nalouduje.(U volajícího modemu to není důležité protože
      ten si rychlost vzájemné komunikace určí z rychlosti kterou
      jsou zadávány AT příkazy).

Nastavení přepínačů (switches), podrobnosti viz. 1.1

SW 1 OFF (UP) Zastupuje parametr AT&D2 .Umožňuje serveru ukončit spojení
        pomocí signálu DTR (Data Terminal Ready).

SW 2 OFF (UP) Zastupuje ATV1 .Zde bez významu pro provoz.

SW 3 ON (DOWN) Zastupuje ATQ2 (zde v závislosti na SW 7)
                 Modem dává hlášení, ale pouze jako
                 odpověď na AT příkazy, což v provozu
                 nenastává.Nehlásí tedy RING , CONNECT ,
                 NO CARRIER atd. je-li volán.

SW 4 ON (DOWN) Zastupuje ATE0 .Modem v off-line modu neechuje
                 příkazy resp. žádná data posílaná serverem.

SW 5 OFF (UP) Zastupuje S0=n .Modem zvedá na n-té vyzvánění.
                 Číslo n=1 nelze do registru S0 zapsat,
                 je zapotřebí udělat úplný reset zapnutím
                 při současně stisknutém tlačítku na čelním
                 panelu.Pak je možné pomocí &W přepsat tuto
                 hodnotu do NVRAM.

SW 6 OFF (UP) Zastupuje &C1  .Signál DCD indikuje skutečný stav nosné.

SW 7 ON (DOWN) Zastupuje ATQ2 Modem dává hlášení pouze
                 v originate modu.Viz. SW 3 .

SW 8 ON (DOWN) Povoluje AT příkazy. (V provozu se ovšem v tomto případě
                   nepoužívají).

SW 9 ON (DOWN) Zastupuje ATS14=0 .Zde bez významu, protože Escape sekvence
                  je zakázaná (S2=128).

SW 10 OFF (UP) Po zapnutí se louduje konfigurace z NVRAM .

----------------------------------------------------------------------------

2.2 ZyXEL U-1496E Plus

 AT&F&S1S0=1S42=8S35=34Q2E0&WZ     (Zapsat rychlostí kterou bude modem
                    komunikovat s připojeným zařízením.)

&F     Tovární konfigurace, viz. 1.1

&S1     Signál DSR je aktivní pouze během spojení.

S0=1    Modem zvedá na první vyzvánění.

S42=8    Bit 3 registru 32 zakazuje použití
      "Escape sequence" +++ , viz. 2.1

S35=34   Bit 1 registru 35 zabraňuje aby data vyslaná
      připojeným zařízením předčasně (tj. ještě během navazování
      spojení) způsobila zavěšení modemu.

Q2     Modem dává hlášení, ale pouze jako
      odpověď na AT příkazy, nehlásí tedy RING , CONNECT ,
      NO CARRIER atd. je-li volán.

E0     Echování znaků v off-line modu je zakázáno.

&W     Zápis parametrů do NVRAM. Zápis je zapotřebí provést
      rychlostí kterou má modem komunikovat s připojeným
      zařízením - viz. 2.1

Z      Pro jistotu - aby modem po zapnutí načetl zaručeně
      konfiguraci zapsanou pomocí &W .
      Modem ZyXEL čte po zapnutí tu konfiguraci
      která byla naposledy zadána v příkazu ATZn .

Sada příkazů modemu ZyXEL U-1496 neumožňuje řešit následující problém:
 Pokud se připojené zařízení - zde uvažujeme terminálový server -
řídí signálem DSR (Data Set Ready - pin 6), dojde k tomu že se ztratí
začátek relace (úvodní hlavička a výzva Username: ) protože signál DSR
se aktivuje dříve než je spojení navázáno. Pokud se server řídí signálem
DCD (Data Carrier Detect, pin 8) proběhne vše správně.U serveru Cisco
to záleží na zapojení konektoru RS232 .

----------------------------------------------------------------------------

2.3 SupraFAX V.32bis

 AT&F2S0=1S2=128S30=90&S1&R0Q2E0&W   (Zapsat rychlostí kterou bude modem
                    komunikovat s připojeným zařízením.)

&F2    Tovární (factory) konfigurace, viz. 1.1

S0=1    Modem zvedá na první vyzvánění.

S2=128   Znemožní použití "Escape sequence" ( +++ ) . Viz. 2.1 .

S30=90   Inactivity timeout 90*10s=15min. Viz. 2.1

&S1    Signál DSR je aktivní pouze během spojení.

&R0    Toto nastavení zajišťuje že během navazování spojení modem
      shodí signál CTS. Tím se zabrání tomu aby server poslal data
      dřív než bude spojení navázáno.

Q2     Modem dává hlášení, ale pouze jako
      odpověď na AT příkazy, nehlásí tedy RING , CONNECT ,
      NO CARRIER atd. je-li volán.

E0     Echování znaků v off-line modu je zakázáno.

&W     Zápis parametrů do NVRAM. Zápis je zapotřebí provést
      rychlostí kterou má modem komunikovat s připojeným
      zařízením - viz. 2.1


============================================================================

3. Příklady nastavení modemů pro pevnou linku.

3.1 USRobotics Courier

Konfigurace modemů na obou koncích linky je odlišná.Jeden je
"Originate", druhý "Answer".Označení odpovídá funkcím při
komutovaném spojení, proto "Answer" je modem který zahajuje
spojování tj. vysílá úvodní tón, "Originate" očekává tón
od protějšího modemu.

Answer:   AT&F&H1&B1&R0&L1S44=4S32=2S27=0&W Switch 5=OFF (UP)

Originate: AT&F&H1&B1&R0&L1S44=3S32=1&W Switch 5=ON (DOWN)

      (Zapsat rychlostí kterou bude modem
      komunikovat s připojeným zařízením.)

&F     Factory configuration. Viz. 1.1

&H1     Hardware flowcontrol. Viz. 1.1

&B1     Konstantní rychlost na portu. Viz. 1.1
      Zápis konfigurace je třeba provést stejnou
      rychlostí kterou má modem komunikovat s připojeným
      zařízením, viz. 2.1 .

&R0     Funkce signálu CTS, viz. 2.1 .Může se stát že přes
      toto nastavení zařízení posílá nějaká data ve chvíli
      kdy probíhá navazování spojení.V takovém případě
      se navazování přeruší a žádný další pokus o spojení
      se nekoná dokud se modem neresetuje (vypnutím a zapnutím).
      Pokud se toto stává, nezbývá než pomocí přepínače 8 zcela
      zakázat AT příkazy a tím i jakoukoliv reakci na data
      přicházející od připojeného zařízení.Nebezpečí tohoto zákazu
      AT příkazů spočívá v tom že se na něj snadno zapomene ...

&L1     Leased line neboli pronajatá, též "pevná" linka.
      Modem se hned po zapnutí připojí k lince (Off Hook,
      viz. kontrolka "OH" ) a pokouší se spojit s protějším
      modemem.

S44=4    Obsah registru S44 určuje, kolik sekund čeká modem
S44=3    po neúspěšném pokusu o spojení než následuje další
      pokus.Default hodnota 15s je zbytečně dlouhá.
      Originate modem by měl být připojen dřív.

S32=1    Obsah registru S32 určuje funkci přepínače na čelním panelu.
S32=2    Default nastavení neurčuje funkci jednoznačně, proto je lepší
      nastavit registr jinak, v závislosti na tom zda se jedná
      o Answer nebo Originate modem.Přepínač má potom funkci
      přerušit spojení / zahájit spojování.

S27=0    Zákaz rychlosti 300 bps. V určité situaci se může stát
      že se modemy bez tohoto nastavení spojí 300 bps a bez
      zásahu obsluhy na této rychlosti zůstanou.Při nastavení
      S27=0 se ve stejné situaci spojí 14400.

&W     Zápis do NVRAM. Je důležité
      provést zápis stejnou rychlostí jakou má modem komunikovat
      s připojeným zařízením, protože rychlost zápisu se uloží
      do NVRAM spolu s konfigurací a při resetu se spolu s konfigurací
      nalouduje.

Nastavení přepínačů (switches), podrobnosti viz. 1.1

SW 1 ON (DOWN) Zastupuje parametr AT&D0 .Modem nereaguje
         na signál DTR (Data Terminal Ready).

SW 2 OFF (UP) Zastupuje ATV1 .Zde bez významu pro provoz.

SW 3 ON (DOWN) Zastupuje ATQ1 (zde v závislosti na SW 7)
                 Modem dává hlášení a odpovídá
                 na AT příkazy, což v provozu
                 nemá význam a většinou to nevadí.

SW 4 ON (DOWN) Zastupuje ATE0 .Modem v off-line modu neechuje
                 příkazy resp. žádná data posílaná serverem.

SW 5 ON/OFF  Nastavuje ORIGINATE/ANSWER (viz. výše). U modemu nastaveného
                 jako ANSWER (SW 5 off (UP)) svítí trvale
                 kontrolka "AA" a modem po zapnutí dává tón,
                 u modemu nastaveneho jako ORIGINATE je tomu
                 naopak.

SW 6 OFF (UP) Zastupuje &C1  .Signál DCD indikuje skutečný stav nosné.
                 Toto nastavení nemá velký význam, obzvláště
                 v případě že signál DCD není
                 do terminálového serveru vůbec přiveden.
                 (což záleží na zapojení konektoru rozhraní
                 RS-232).V případě kdy připojené zařízení
                 na signál DCD reaguje (např. PC s Linuxem
                 a routovacím programem) je lepší opačné
                 nastavení, protože reakce na rozpad spojení
                 je zbytečná a spíše nežádoucí.

SW 7 OFF (UP) Zastupuje ATQ1  Modem dává hlášení a odpovídá
                 na AT příkazy. Viz. SW 3 .

SW 8 ON (DOWN) Povoluje AT příkazy. V provozu se ovšem nepoužívají
                 a někdy se ukazuje nutnost opačného
                 nastavení, viz. výše popis &R0.

SW 9 ON (DOWN) Zastupuje ATS14=0 .Zde prakticky bez významu.

SW 10 OFF (UP) Po zapnutí se louduje konfigurace z NVRAM .

----------------------------------------------------------------------------

3.2 ZyXEL U-1496

Konfigurace modemů na obou koncích linky je odlišná.

 AT&F&L1*M0S35=34S42=8&D0*E1E0&WZ   (originate)
 AT&F&L1*M1S35=34S42=8&D0*E1E0&WZ   (answer)
     ^
          (Zapsat rychlostí kterou bude modem
          komunikovat s připojeným zařízením.)

&F     Factory configuration. Viz. 1.1

&L1     Leased line neboli pronajatá, též "pevná" linka.

*M0     Originate modem.
*M1     Answer modem.

S35=34   Bit 1 registru 35 zabraňuje aby data vyslaná
      připojeným zařízením předčasně (tj. ještě během navazování
      spojení) způsobila zavěšení modemu.

S42=8    Spíš jen pro jistotu - zákaz Escape sekvence +++ .

&D0     Modem nereaguje na signál DTR, jako by ten byl trvale ON.
      Modemy se pak snaží spojit i bez toho že by muselo
      být připojeno zařízení které signál dává.

*E1     Pro jistotu - modemy musí navázat spojení s použitím
      protokolu pro opravu chyb.

E0     Echování znaků v off-line modu je zakázáno.

&W     Je důležité provést zápis stejnou rychlostí jakou má modem
      komunikovat s připojeným zařízením, protože rychlost zápisu
      se uloží do NVRAM spolu s konfigurací a při resetu se
      spolu s konfigurací nalouduje.
       Jiná možnost je určit rychlost zápisem do registru S18
      (hodnoty viz. manuál, registr S20).

Z      Pro jistotu - aby modem po zapnutí načetl zaručeně
      konfiguraci zapsanou pomocí &W .
      Modem ZyXEL čte po zapnutí tu konfiguraci
      která byla naposledy zadána v příkazu ATZn .

----------------------------------------------------------------------------

3.3 Microcom DeskPorte FAST

 AT&F$B38400%G1&D0E0%B19200\N2$O1\Q5S2=0&L3&W*W
 AT&F$B38400%G1&D0E0%B19200\N2$O2\Q5S2=0&L3&W*W
                ^

&F     Factory configuration. Viz. 1.1

$B38400   Nastavení rychlosti na portu (mezi modemem
      a připojeným zařízením), zde 38400 bps .

%G1     Rychlost na portu je daná příkazem $B.

&D0     Modem nereaguje na signál DTR, jako by ten byl trvale ON.
      Modemy se pak snaží spojit i bez toho že by muselo
      být připojeno zařízení které signál dává.

E0     Echování znaků v off-line modu je zakázáno.

%B19200   Rychlost spojení mezi modemy, zde 19200 bps.

\N2     Spojení pouze s použitím protokolu pro opravu chyb
      (Pro jistotu).

$O1     Originate modem.
$O2     Answer modem.

\Q5     Drží signál CTS ve stavu OFF během navazování spojení.
      Zabrání se tím (pokud u připojeného zařízení funguje
      "hardware flowcontrol") aby během navazování spojení
      zařízení posílalo data která by pokus o spojení ukončila.

S2=0    Jen pro jistotu - zákaz "Escape sekvence" +++ .

&L3     Leased line neboli pronajatá, též "pevná" linka.
      Pokud se přeruší navazování spojení příchodem dat,
      modem zůstane 6s v command modu a pak znovu navazuje
      spojení.

&W     Zápis do NVRAM,
*W     včetně hodnoty S2=0.
---------
4. Další modemy a jejich nastavení
AT příkazy sloužící k úpravě činnosti jakéhokoliv modemu:
 • Pokud modem čeká na oznamovací tón a nevytáčí:
  atx3
 • Pokud máte analogovou ústřednu, modem se standardem V.90 a stává se, že se nemůžete spojit s protějším modem, nebo to trvá velice dlouho:
  at+ms=11,1,300,33600,1,0
  Inicializace V.90:
  at+ms=12,1,300,56000,1,0

   
Tyto AT příkazy slouží k úpravě nastavení konkrétních značek modemů:
 • Gold Card Global 56K/Fax:
  AT+MS=11
 • Genius GM56PCI-L Modem Card:
  S28=1
 • Rockwell (PCI) 56K:
  AT+MS=V34,1,75,33600,75,33600
 • ZyXEL U-1496 (V.42bis):
  AT&FX6&B1&C1&D&N0&K4&H3S7=60 (57600 K)
 • modem s chipsetem Lucent Genius GM56PCI-L:
  AT-V90=0
 • Diamond Supra Express 56K:
  AT+MS=V34
 • Rockwell (PCI) 56K:
  AT+MS=V90,1,75,300,33600,33600
 • Rockwell 56K:
  AT+MS=V34,1,2400,33600
 • GVC:
  AT+MS=11
 • Well:
  AT+MS=11,1,300,33600,0,0 (Slouží sražení rychlosti na 33,6)
  AT+MS=56,1,300,56000,0,0 (máte-li modem s K56Flex)
  AT+MS=12,1,300,56000,0,0 (máte-li modem s V.90)
 • Well (PCI) 56K:
  AT+MS=V34,1,75,28800,75,28800
 • Anycom ECO 56k:
  AT+MS=11 (Slouží k sražení rychlosti na 33,6)
 • US Robotics Voice 56K:
  AT&F1X3Y0S32=98&W&W1 (nastavení 33.6 Kb/s)
 • US Robotics Sportster 28.8K:
  AT&FX3&A3&B1&H1S54=48&W (řeší časté rozpadání spojení)

[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44