JAK NAUČIT KVÁKAČ ZPÍVAT

[o úroveň výše]


   Jistě každý z vás zkoušel na počítači pracovat se zvukem. Úplně
 nejjednodušší způsob, jak dostat z PC  jiný zvuk, než je bzučení
 pevného disku,  vrčení diskety, cvakání  klávesnice či pískání
 monitoru je tento:

    begin
      Write(#7); {Zapíše přes MS-DOS znak číslo 7, který vyvolá
            pípnutí}
    end.

   Turbo  Pascal  nabízí poněkud  méně  krkolomný  a nepoměrně
 flexibilnější způsob vydávání skřeků pomocí procedur Sound, NoSound
 a Delay. Principem je přibližně toto: Nějaký obvod, který je
 připojen na PC speaker začne rytmicky kmitat v určité, předem dané,
 frekvenci, nějakou dobu se v tomto kmitání udrží a pak kmitat
 přestane.

    begin
      Sound(200); {Začne hrát tón o frekvenci 200 Hz}
      Delay(500); {Bude ho hrát 0.5 sekundy}
      NoSound;  {Pak přestane}
    end.

  K tomu, abychom si vysvětlili jak se pracuje se zvukem na vyšší
 úrovni si musíme říci něco teorie zvuku. To, že vůbec nějaký zvuk
 vnímáte je způsobeno dopadem zvukových vln na ušní bubínek a
 následné silové působení bubínku na kostěnné orgány ve vašem uchu a
 nakonec i na sluchový nerv. Zvukové vlny se přenášejí pomocí
 neustálého  zhušťování a  zřeďování  vzduchu mezi  vysílačem a
 příjemcem. Pokud je vysílačem reproduktor (PC speaker je jednoduchý
 reproduktor, ve sluchátkách jsou reproduktorky, i u HiFi věžě bývají
 reproduktory...), zhušťování se provádí pomocí velmi rychlých pohybů
 membránou reproduktoru k příjemci a  od něj. To, jak funguje
 reproduktor tady, doufám, vysvětlovat nemusím, jenom se zmíním o
 tom, že to, jak se vysune či zasune membrána reproduktoru je dáno
 proudem protékajícím cívkou reproduktoru. Když je tento proud velký
 a kladný, je membrána vychýlena značně směrem ven, když je menší,
 ale stále kladný, je vychýlena méně, ale stále směrem ven, když je
 nulový, je v prostřední pozici, když je protékající proud záporný,
 je vychýlena směrem dovnitř reproduktoru (od příjemce). To, jaký
 proud bude protékat skrz cívku můžeme programově ovládat pomocí
 hodnot, které posíláme na určité porty. Maximální hodnota, jakou se
 ještě to které zvukové zařízení dá ovládat určuje, kolika bitové je.
 Speaker je 6 bitový, takže největší hodnota, kterou na jeho port
 můžeme poslat je 2^6, čili 64. Takže pokud chceme, aby nám kvákač
 vyloudil zvuk přibližně "TRRRRRRRRRR", tak pošleme na port speakeru
 nejdříve nulu, a pak 64. Membrána se "vcucne" dovnitř, a v zápětí
 zase vytlačí úplně ven. Prográmek na to je asi tento:

    var
     x:word;
   begin
     port[$61]:=port[$61] or 2; {Bit číslo 1 (počítáno od 0) na
            portu 61h povoluje výstup do reproduktoru}

     for x:=0 to 50000 do
       begin
       Port[$42]:=0; {Membrána je "vcucnuta" dovnitř}
       Port[$42]:=64; {Membrána je vytlačena úplně ven}
       end;
   end.

   Zde je ještě třeba poznamenat, že poměrem rozdílu mezi nejvyšší
 a nejnižší hodnotou, kterou na port 42h posíláme můžeme regulovat
 hlasitost - pokud jsme posílali 0 a 64, pak jejich rozdíl je 64, to
 děleno maximální hodnotou 64 dává 1, což znamená 100 % hlasitost.
 Pokud bychom posílali hodnoty 16 a 48, rozdíl mezi nimi je 32 a to
 děleno 64 dává 0.5 = 50 % hlasitost.
   Stejným způsobem můžeme přehrát na speakeru i nějaký zvukový
 soubor (nejlépe WAV či VOC).
   Zde vyvstává problém "vzorkovací frekvence". To je frekvence, se
 kterou výrobce toho kterého zvuku opakovaně snímal úroveň zvuku na
 mikrofonu. Typické vzorkovací frekvence jsou 8000, 11025, 22050 a
 44100 vzorků za sekundu (Hertzů). Jak však zaručit, aby hodnota
 zvuku byla poslána na reproduktor právě 11025 krát, 22050 krát ...
 za sekundu? Zde máme dvě možnosti: Buď budeme hodnoty posílat v
 cyklu,  kde si  mezi nimi necháme  čekat počítač  právě dobu
 1/vzorkovací_frekvence sekund, což přináší řadu nevýhod, např. na
 různě rychlých počítačích bude zvuk přehráván různě rychle, nebo
 využijeme časovače 8253, který má ve svém PC snad každý. První
 možnost vypadá přibližně takto:

    var zvuk:Array[0..50000] of byte;
      x:  Word;
    begin
      Nacti_zvuk('soubor.wav',zvuk); {Jakákoliv procedura, která
                    načte data ze souboru do pole}
      port[$61]:=port[$61] or 2;
      for x := 0 to SizeOf(zvuk) do
       begin
       Port[$42]:=zvuk[x];
       Pockej_chvili;  {Jakási neurčitá procedura na čekání,
            kterou nemohu jen tak napsat, protože nevím,
            jak rychlý máte počítač}
       end;
    end.

   Při použití té druhé možnosti musíme pracovat s přerušením
 od časovače. To je sice o něco složitější, nicméně zvuk bude znít
 stejně i na různě rychlých počítačích nebo můžete hrát i na pozadí
 běžící aplikace. Toho docílíme několika kroky:
   1. Nainstalujeme svoji obsluhu vektoru přerušení INT 08, který
 je vyvolán při každém tiku časovače. Obsluha by mohla spočívat třeba
 i v poslání určitého byte na port speakeru, ale bezpečnější bude,
 když obsluha nastaví pouze určitou vlajku do stavu, že již přerušení
 prošlo a hlavní program se postará o to, že tuto vlajku schodí.
   2. Přeprogramujeme časovač  na hodnotu vzorkovací frekvence.
 Prakticky to provedeme tak, že na řídící port časovače (43h) pošleme
 řídící slovo 36h, a na port 40h pošleme nejdříve dolní a poté horní
 byte dělící konstanty. Tu vypočteme jednoduchým poddělením 1193180 /
 vzorkovací_frekvence.
   3. V programu v každý vhodný okamžik zkontrolujeme vlajku a
 pokud je nastavena, tak na port speakeru pošleme konkrétní hodnotu
 zvuku, posuneme ukazatel na další byte a vymažeme vlajku.
   4. Po přehrání celého zvuku přeprogramujeme časovač stejným
 způsobem, jako v bodě 2, jen jako dělící konstantu použijeme číslo
 0.
   5. Odinstalujeme obsluhu přerušení a nainstalujeme původní.

   A to je vše.

[o úroveň výše]


WEBovský počítadlo spočítalo, že si číslo počitadlo, které navštívilo od 17.října 1999 tyto stránky uložené na serveru Volny.cz
Tato stránka byla autorem naposledy editována 07.08.2007 13:27:24,
automatický update proveden 03.09.2007 22:23:44