CB Klub Ostrava - Oscar Victor
Člen České asociace klubů CB
Ostrava - Mariánské Hory, 28. října 270,
Pošta Ostrava-Hrabůvka 700 46
P.O. Box č.2, IČO 65 46 90 71

cbov@volny.cz

Vítáme všechny majitele CB stanic do našich řad CB - čkářů !

Protože jste vlastníky radiostanice a nehodláte ji používat jako dekoraci, ale užívat k tomu, k čemu určena je tj. k navazování spojení s jinými účastníky radiového provozu, chceme Vás seznámit se zásadami provozu na kanálech.

Občanské radiostanice pracují v kmitočtovém pásmu 27 MHz v rozsahu povoleném v ČR tj. 80 kanálů, které jsou přístupné široké veřejnosti bez omezení a tedy i bez jakýchkoliv priorit. Stanice nepodléhají ohlašovací povinnosti, ale provozovat je dovoluje Všeobecné oprávnění č. VO-R/7/04.2012-6 Českého telekomunikačního úřadu. Toto Všeobecné oprávnění zakazuje některá zařízení, zejména zesilovače výkonu se u nás používat nesmějí (slangově " topit ") a také se majitel může dožít nepříjemného překvapení, např. na hranicích při celním odbavení, neboť může také zjistit, že již žádné takovéto použitelné zařízení nevlastní. Výsledný efekt také není úměrný použitému výkonu a silný zesilovač např. ve vozidle nemůže konkurovat dobré anténě v dobrém QTH (vysílací místo). Používáním zesilovačů výkonu může dojít k rušení příjmu televizního, rádiového a jiného signálu v rámci jednotné telekomunikační sítě a může být postihováno podle ustanovení bodu 18. GL-22/R/2000 v rámci obecně závazných předpisů. Mezi ně patří ustanovení § 36 odst. 1 písm.d) zákona č.200/1990 Sb., o přestupcích (sankce až 3.000 Kč nebo zákaz činnosti do jednoho roku); §9 odst. 7 zákona č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích v platném znění ( sankce až 200.000 Kč) a pro podnikatele sankce dle ustanovení § 65 odst.1 písm. c), § 31 odst. 7 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( sankce až 100.000 Kč) a pro odpovědného zástupce ustanovení § 65 odst. 4 téhož zákona ( sankce až 50.000 Kč). Také zvýšením výkonu nad 4W občanské stanice podléhají kontrole dle vyhlášky č. 408/1990 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky elektromagnetického záření, metodického návodu č. ZDO2/93 hlavního hygienika České republiky a podléhají sankcím vyvozeným pracovníky hygieny. Topit tedy či netopit?

(11) "Veškeré kmitočty, na kterých jsou občanské radiostanice provozovány na základě tohoto Všeobecného oprávnění, jsou považovány za sdílené. Případné rušení jsou povinni uživatelé občanských radiostanic řešit vzájemnou dohodou."
(12) "V zájmu uživatelů občanských radiostanic i široké veřejnosti se kanál č. 9 využívá pouze pro informace zvláštní důležitosti, jako například volání v případě nouze apod., obdobně, jak je tomu v dalších evropských zemích."

Při samotném provozu mají tedy všichni uživatelé naprosto stejné postavení a už nezáleží jen na nich zda se mezi sebou domluví, ale jsou povinni se dohodnout. Určitá pravidla, která jsou již odzkoušena léty provozu v režimu radioamatérského provozu, se vžila i podobně na CB a chceme je zde alespoň v hlavních bodech naznačit.

1. kanál - vyvolávací - zde je naprostá většina stanic na příjmu, zejména stanic bez selektivní volby. Po navázání spojení pak účastníci spojení ihned přechází na volný kanál, aby nerušili ostatní

9. kanál - viz bod. č. 12 GL-22/R/2000. Zde je ve většině našich i zahraničních měst možno přivolat pomoc spojením např. s CTV( centrum tísňového volání), hasiči, městskou i státní policií, záchrannou službou apod. V Ostravě oživení tohoto systému zajistil CB klub Ostrava z vlastních prostředků a sponzorských darů zejm. President Elektronics Ostrava, RadioCom Hradec Králové a již je možno pomocí selektivní volby navázat spojení s Městskou policí, která postoupí každé zachycené nouzové volání na CTV nebo sama zajistí potřebná opatření. Toto spojení je možno navázat od 20.10.1997 pomocí selektivní volby na č. 112 a 156. Tím ovšem CB klub Ostrava v této oblasti zdaleka neřekl poslední slovo. Připravují se jednání i s dalšími potenciálními partnery - hasiči, záchrannou službou atd. v souladu s bodem 2.3. Stanov CB klubu Ostrava. Případné rušení nebo zneužívání tohoto kanálu hodláme řešit za pomocí § 182(1) písm.g) a § 184 trestního zákona č. 140/1961 SB., protože tento provoz je možno chápat jako obecně prospěšné zařízení, které bylo zřízeno smlouvou mezi Městem Ostrava a CB klubem Ostrava a ohrožování provozu je pod velmi tvrdými sankcemi odnětí svobody až na 3 léta nebo peněžitým trestem. Informace o tomto kanále je řidičům sdělena na dopravních značkách na hlavních tazích do Ostravy v počtu 9 ks.

10. kanál - je v ČR využíván jako národní komunikační kanál pro řidiče kamiónové dopravy, v Ostravě je v provozu 10. navigační kanál.

19. kanál - je obecně využíván jako mezinárodní kanál pro řidiče kamiónů ( u nás není používáno)

24. a 25. kanál - zde je povolen provoz občanských stanic pro přenos digitálních dat (tzv.Packet rádio)

38. kanál - je v poslední době využíván jako vyvolávací pro uživatele stanic se selektivní volbou (alespoň v Ostravě a okolí)


1. Každý nový uživatel si musí zvolit svoji tzv "volačku", aby ostatní uživatelé při navazování věděli, s kým spojení navázali. Volačka se obvykle skládá ze jména a QTH tj. místa odkud obvykle vysílá. Tato volačka pak usnadní ostatním uživatelům např. při soutěžích vyhodnocení spojení dle dosažené vzdálenosti. Např. volačka Hogo Fogo nám na první pohled neřekne, že se jedná o majitele CB z Dubnice nad Váhom a musíme se dotazovat opět na QTH apod. Také i tak ostřílení borci např.jako Milan 42 (šéfredaktor Výzvy na kanále, předseda České asociace klubů CB) spoléhají na svou popularitu, neboť v mapě žádné místo 42 nenajdeme. Pokud však my takovou popularitu nemáme a chceme sobě i jiným ušetřit nervy, volíme si volačku podle uvedených zásad. Je také vhodné si zjistit, zda naše zamýšlená volačka již nemá jiného majitele a proto se odlišit číslovkou např. Sylva 2 Hrabůvka. Pokud je stanice trvale užívána v dopravním prostředku, lze použít v druhé části volačky označení "mobil" např. "Jarda mobil nebo Jarda -taxi" Jinak se označuje dočasné spojení z vozidla např. "Jarda Ostrava - mobil". ( Již existuje také "cyklomobil"). Také dočasné použití jiného než domovského QTH tzv. portable se může projevit označením "Jarda Ostrava, portable (čti portejbl) Lysá hora" apod.

Jinak je tomu však u nového přenosu digitálních dat. Zde si stanice musí volit volačku dle zásad uvedevých v bodě č. 14 GL-22/R/2000. Pro označení digitálního vysílání musí být použity volací znaky z řady

CZAAXXX pro A = 00 až 14. Rozdělení kapacity A je následující:

AA = 00 pro schránku (BBS) nebo uzel (NOD) pro celé území ČR,

AA = 01 pro provozovatele občanských radiostanic, jejichž místo bydliště nebo sídlo se nalézá na území hlavního města Prahy.

A = 02 až 14 pro kraj, ve kterém se nalézá místo bydliště nebo sídlo provozovatele občanské radiostanice (Ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1 /1 993 Sb., Ústava České republiky.):

Tři písmenné znaky na pátém až sedmém místě obsahují zkratky jména a příjmení provozovatele občanské radiostanice.

Začátečník může si tímto způsobem zvolit volačku, zejména pokud v budoucnu bude s přenosem dat pracovat a změnou volačky nechce působit zmatek. To je také důvodem k zamyšlení nad novou volačkou a je nutno postupovat dle zásady “dvakrát měř!”

2. Před navázáním spojení se vždy přesvědčte, zda je kanál volný. Je také slušností se i po kratším poslechu zeptat " Je kanál volný ?". Může se stát, že blízká stanice je na příjmu, má spojení se stanicí vzdálenou, kterou Vy neslyšíte a nevhodné přerušení dálkového spojení je pro ostatní velmi nepříjemné. Pokud je na kanále hovor, počkejte až dohovoří. Pokud máte chuť se do hovoru zapojit nebo pokud nutně musíte hovor přerušit, počkáte až jeden z účastníků skončí, pak v pauze vstoupíte do hovoru slovem " B R E A K " ( čti brejk). Tak je nutno činit do té doby, až jedna ze stanic Vás vyzve slovy " P O J Ď    B R E J K U ". Jde-li o případ nouze, lze použít break až 3x za sebou, aby tuto situaci pochopili účastníci hovoru a přednostně uvolnili kanál. Prosím, nezneužívejte této havarijní pomůcky, neboť i Vy v případě nutné pomoci budete potřebovat rychle navázat spojení. Někdy se také požívá 2x brejk pro krátkou technickou poznámku k již probíhajícímu hovoru. Pokud máte dočasně kanál účastníky uvolněn, navažte co nejrychleji spojení a přejděte na kanál momentálně volný. Je neslušností, když např. brejk při tomto hovoru pustí dalšího brejka nebo kanál neuvolní, pokračuje ve svém vlastním spojení a původní účastníci hovoru si musí hledat kanál volný, nebo spojení přerušit (viz dále v textu).

Takového brejka si ostatní uživatelé CB pamatují a pokud tohoto zlozvyku nezanechá, pak již brejkování mu mnoho platné nebude. Jinak se brejkovat nebojte, neboť většinou si s Vámi každý CB-čkář rád pohovoří a brejci jsou vítaní pro zapojení a oživení hovoru na kanále. Každý si musí hranici slušnosti určit sám a sám si zvážit, zda je pro debatu přínosem např. požadavek raportu od účastníků velmi živé debaty na odlišné téma. Také je nutno podotknout, že nikdo se nesmí divit, když ve spojení jeden účastník tyká druhému často 3x staršímu. Je to již zažitý znak kolegiality, který všichni dodržují.

O některých jsme si již řekli a tak k těm ostatním. Protože lidé jsou různí, tak i my na kanálech se setkáváme s lidmi, kteří dostali nebo si zakoupili dobrou hračku (CB stanici), kterou však psychicky nejsou schopni zvládnout. Ostatně člověk neandrtálský, když by se i naučil, kde co zmáčknout, tak by nebyl schopen s vysílačkou příliš komunikovat. a tak my, co komunikovat dovedeme, musíme si leckdy vyslechnout různé pazvuky, sprostá slova, neomalené a nežádané vstupování do hovoru způsobem příčícím se zásadám slušného chování nebo jsme alespoň gumováni. Někdy jsme však přejížděni ne-li oprávněně, tak jen z důvodu nutnosti, když se neslušnosti dopustíme sami. Např. když se brejk potřebuje nutně dostat k hovoru a jediné co několika brejcích uslyší je " vím o tobě brejku " a účastník vede dále čtvrthodinový monolog. Pak nezbývá brejkovi, aby se zkusil domluvit i přes vedený hovor a pokud je silnější, tak jej bohužel "smázne". Také někteří uživatelé CB stanic neznají nebo také nechtějí znát tato logická, jednoduchá i když nepsaná pravidla a naprosto si uzurpují práva na nějaký kanál. Tam pak si hovoří jak je jim libo, slovo break není v jejich repertoáru. Spoléhají se na velmi diskutabilní anonymitu, zesilovače výkonů a neštítí se někdy používání výrazů toho nejtěžšího kalibru, včetně vyhrožování . Tyto nešvary se hojně vyskytují v řadách uživatelů CB pro komerční účely. I zde však platí uvedené GL a sankce za používání zesilovačů jsem již uvedl.

Takže nezbývá, než více tolerance na všech stranách. I komerční uživatelé CB vč. taxislužeb budou muset se do hovoru nabrejkovat. Lze tomuto napomoci např. prioritním "brejk taxi" neboť všichni víme, že po dosažení spojení taxi si jede po své práci a již kanál neblokuje, i když jsou zde výjimky, které potvrzují pravidlo. Také probírání na CB např. inventurních seznamů v podniku nepřináší do již tak nahuštěného provozu pohodu. V této oblasti je toho třeba ještě mnoho dohánět a stmelení řad všech CB-čkářů, k zamezení těchto nešvarů, bude časem nevyhnutelné.

Na adresu různých hecířů, gumáků a jiných individuí lze říci, že není radno spoléhat na anonymitu. Modulace a síla signálu na stanovištích nezávislých pozorovatelů ledacos napoví a v době dnešního technického pokroku není třeba mnoho času, kdy se ucho utrhne. Pouhé zveřejnění jména a adresy vykoná své a nervově labilnější povahy z řad uživatelů CB mohou také přejít k razantnějším opatřením.

Aktivní CB-čkáři také znají další negativní fenomény a to i v našich řadách, pokud je do nich můžeme zahrnout, přestože uplatněním základních pravidel slušnosti, lze se i na kanálech CB vyvarovat nepříjemností. Sportovněji založení fandové tohoto hobby tzv. "portejblisté", pořádají různé soutěže v navazování spojení a ty bývají semeništěm různých neřestí. Např. základní pravidla soutěží nemohou pamatovat na všechno a tak rádoby sportovci se "brejknou "na soutěžící expedici, udělají spojení a na obsazeném kanále vesele zůstanou a pořádají si vlastní expedici. Tyto fauly si bohužel neodpustí ani věhlasní pořadatelé soutěží jistého CB klubu, jinak účastníci r. 1998 soutěže CB klubu Ostrava . Pouze opožděné odeslání jejich vyhodnocení zabránilo diskvalifikaci expedice zastoupené členy jistého CB klubu. Tehdy podaly protest expedice Čerňava a Vír. Totéž potkalo o půl roku později jinou expedici po protestu dvou expedic z Ostravy a Albrechtiček. Je to škoda protože tak přišli o první místo a vyhodnocení podali včas.

Dost již bylo toho méně radostného a my, kteří hodláme CB používat, se můžeme ve sporných otázkách domluvit, aby požitek i užitek ze spojení měl skutečně každý a ti ostatní k "radovánkám na účet druhých" neměli již prostor. Vhodnou půdu vidíme k této diskusi na úrovni CB klubu Ostrava, který má za hlavní úkol " ochranu práv uživatelů CB " a to je vlastně vše to o čem byla na těchto stránkách dosud řeč. Proto rádi ve svých řadách uvítáme všechny, kteří chtějí CB používat, případně vést dialog o dalších směrech vývoje i se státními orgány, což jako právnická osoba můžeme. Nikoho ze svého středu, kdo se bude řídit našimi stanovami, nevyřazujeme, vč. zástupců komerčních uživatelů CB. Jejich podněty a připomínky mohou velmi přispět k řešení nebo k úplnému zamezení střetů. Naši členové také mohou dle Stanov pomáhat začínajícím CB-čkářům v instalaci a seřizování zařízení, které se bez odborného seřízení může poškodit. Veškeré kontakty adresujte na naši adresu popř. další informace vč. přihlášek, stanov obdržíte v prodejně President Elektronics Ostrava.

Ludva Hrabůvka

OSCAR VICTOR

Úvodní stránka