VÝHYBKA 750mm


Zadání:
V modelu nejsou k dispozici jazykové profily, potřebné pro sestavení geometricky správné výhybky. Literatura zmiňuje, že ve výjimečných případech jsou jazyky zhotovovány z běžných kolejnic. Zbývalo jen najít výhybku, která by tak skutečně byla zhotovena.

Řešení:
Dětská (dříve pionýrská) železnice v ukrajinském městě Doněck 2005. Rozchod 750mm, výhybky v dopravních kolejích jsou vybavené motorickými přestavníky, výhybky v lokomotivním depu místně stavěné. Všechny jsou s jazyky z opracovaných patkových kolejnic.

geometrie výhybky
- při stavbě výhybky se dá obejít bez ohýbaných kolejnic
- na foto je ústředně stavěná výhybka
další fotografie a informace

geometrie jazyka
- ani jazyk odbočné větve nemusí být ohnutý
- ze strany okolku je v délce jazyka plynulý klín až do splynutí hlavy se stojinou
- ze strany přiléhající k opornici je patrný zlom v místě, kde začíná shoblování
- zde je příklad nedodržení pravidla, že konec paty jazyka musí přesahovat kluznou stoličku o 2-3cm (aby nedocházelo k vydření kluzné plochy a nárůstu přestavovacích sil)
- na foto je ústředně stavěná výhybka
další fotografie a informace

čep jazyka
- čep otáčení jazyka není složitý, jen zůstane vůle při dotažení krajního šroubu kolejnicové spojky
- na foto je ručně stavěná výhybka
další fotografie a informace

srdcovka na desce
- skládaná srdcovka na ocelové desce s předlisovanými otvory pro hřeby
- kolejnicový pás v přímém směru pokračuje již bez hlavy a paty, jen s upevněnou stojinou
další fotografie a informace

srdcovka skládaná
- obdobná konstrukce srdcovky, ale na samostatných podkladnicích
další fotografie a informace

kluzné stoličky
- na ústředně stavěných výhybkách jsou použity tenké kluzné stoličky z materiálu podobného podkladnicím a opěra pro opornici je svařena s několika plechových dílů
- na ručně stavěných výhybkách jsou kluzné stoličky jednodílné a kolejnicový profil opornice stejně jako kolejnicový profil jazyka jsou uloženy ve stejné výšce
další fotografie a informace

přídržnice
- konec přídržnice není odehnut, pouze hlava je shoblována ke stojině

pojistka dolehlosti jazyka
- jednoduché zařízení zajišťuje přilehnutí hrotu jazyka k opornici
- na levé opornici je patrné odstranění paty a hlava šroubu spojujícího stojinu opornice se stoličkou
další fotografie a informace

výhybkové pražce
- ještě za koncem výhybky jsou tři dlouhé pražce společné pro obě pokračující větve a pak teprve začínají vystřídané pražce
další fotografie a informace

motorický přestavník
- ústředně stavěné výhybky na rozchodu 750mm
- trať má zabezpečovací zařízení se zobrazováním obsazení kolejových obvodů, proto vidíme el. pospojování jazyků s ostatními kolejnicemi
- čepy kořenů jazyků jsou podloženy deskou, roznašející tlak na dva sousední pražce
další fotografie a informace

výměnové návěstidlo
- přestavníky ručně stavěných výhybek jsou postaveny vlastními silami místní traťovky z různého materiálu
další fotografie a informace

kolej
- zde se nepoužívá přepáskování konců pražců, ale kramle
- pro nás neobvykle jsou dva hřeby uvnitř koleje a jeden vně
- přestože je souběžně s tratí poměrně pohodlná cestička, tráva středem kolejí je vyšlapána
- štěrk je velmi drobný, spíše by jej bylo možné nazvat šotolinou
další fotografie a informace

kolejnicové spojky
- styk kolejnic nemusí být uprostřed rozteče pražců, při nízkých rychlostech rozdílná pružnost konců kolejnic patrně nevadí
další fotografie a informace

pražce
- ne vždy musejí být pražce hnaněné

rambacherovy oporky
- norma požaduje zasypání čel pražců 20cm štěrku pro zajištění příčné stability koleje
- realita ukazuje že stačí i méně
- rambacherovy oporky jsou ocelové spony přikované na paty kolejnic a zabraňují putování kolejnic, zde se opírají o boky pražců z obou stran
- trať má od vrcholového bodu klesání ne jednu stranu 3% na druhou 4% když byť relativně lehká souprava na takovém spádu brzdí, posouvá kolejnice po podkladnicích  (tyto oporky jsou zmiňovány i na sklonově náročné KBK)
další fotografie a informace

most
- betonový most sestavený z prefabrikátů
- průběžné štěrkové lože
- přídržnice začínají až na vlastní mostovce
další fotografie a informace

násep
- velmi pohodlný banket pro pochůzkáře
- materiálem je patrně důlní hlušina
další fotografie a informace

návěstidla SŽD
- dráha je moderně vybavena zabezpečovacím zařízením, protože slouží jako trenažér pro obsluhu širokorozchodných stanic UZ
- odjezdová návěstidla pro každou kolej, vjezdová návěstidla (trpasličí), na přejezdech světelný výstražník
další fotografie a informace

přejezd
- přejezd přes trať není využíván motorovými vozidly, ale velkým množstvím ručních vozíků a kár
další fotografie a informace

šturc
- svařenec zarostlý v křoví
další fotografie a informace

vegetace
- trať vede od konce širokorozchodné vlečky do šachty, kolem sídliště, přes údolíčko lesoparkem
- ze souběžné cestičky ani ze sídliště téměř nejsou vidět koleje, dokud nejede vlak
další fotografie a informace

Kdo chce vědět více, půjde na http://railways.id.ru/towns/donezk/index.html
http://www.volny.cz/vacek